Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 29697Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening – Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Wilhelminalaan 41 en 43 te Heesch

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders hebben het wijzigingsplan ‘Wilhelminalaan 41 en 43 te Heesch’ gewijzigd vastgesteld (artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening).

Inhoud

Het plan betreft het wijzigen van de bestemming ‘dienstverlening’ naar ‘wonen’ voor de bouw van een gestapelde woning aan Wilhelminalaan 41 en het toevoegen van een extra woning voor de bouw van een 2-onder-1-kapwoning aan Wilhelminalaan 43 in Heesch.

Inzage

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 4 juni 2020 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.Wilhelminaln4143-vg01).

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft een schorsende werking. Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt, kunnen enkel tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan beroep instellen.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 3 juni 2020