Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 29371VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - Intrekken verkeersbesluit realisatie gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Sint Martinuspark te Zevenbergschen Hoek

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat er een parkeerplaats op kenteken is aangewezen t.b.v. een bewoner aan het Sint Martinuspark te Zevenbergschenhoek, ten behoeve van het voertuig met kenteken 48-HH-GR;

 • 2.

  dat de gereserveerder parkeerplaats vanwege persoonlijke/privéredenen komt te vervallen, waardoor het genomen besluit dient te worden ingetrokken;

 

Besluiten

 • 1.

  Tot het intrekken van het verkeersbesluit tot realisatie van een gehandicaptenparkeerplaats voor Sint Martinuspark te Zevenbergschen Hoek.

Zevenbergen 2 juni 2020

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P. van der Putten

Teamhoofd afdeling Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.