Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceelnr. 157, aan de Baambruggestraat, te Den Haag

Logo 's-Gravenhage

Onderwerp: toewijzing gehandicaptenparkeerplaats bestuurder nabij het woonadres.

Geachte heer, mevrouw,

Dit is het besluit op uw ingekomen aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van bestuurders.

De criteria voor een gehandicaptenparkeerplaats (bestuurders) zijn:

a. een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;

b. in redelijkheid – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;

c. gerekend vanaf het woonadres dient er binnen de vastgestelde loopafstand doorgaans geen parkeergelegenheid beschikbaar te zijn;

d. nabij het woonadres kan niet worden beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein.

Uw situatie is als volgt onderzocht:

Vanuit de Dienst O.C.&W. van de gemeente is op 14 september 2010 een sociaal medisch advies opgesteld.

De afdeling Vergunningen heeft een verkeerstechnisch onderzoek uitgevoerd.

Hieruit zijn de volgende feiten naar voren gekomen:

1. u hebt een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard;

2. u bent in redelijkheid – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen;

3. gerekend vanaf het woonadres is er binnen de vastgestelde loopafstand doorgaans geen parkeergelegenheid beschikbaar;

4. nabij het woonadres kan niet worden beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein.

Omdat er is vastgesteld dat u aan eerdergenoemde criteria voldoet is besloten:

I. tot plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Staatsblad 1990‑459), voorzien van een onderbord met vermelding van uw kenteken en daarbij de markering op het wegdek aan te brengen nabij het perceelnr. 157, aan de Baambruggestraat, voor de geldigheidsduur van uw gehandicaptenparkeerkaart;

II. aan het besluit de voorwaarden te verbinden dat de afdeling Vergunningen van de dienst Stadsbeheer in kennis dient te worden gesteld:

a. wanneer vaststaat dat voor langere tijd van de gehandicaptenparkeerplaats geen gebruik wordt gemaakt;

b. wanneer een ander voertuig wordt aangeschaft;

c. wanneer het voertuig wordt vervangen door een gehandicaptenvoertuig;

d. wanneer aan de gehandicaptenparkeerplaats geen behoefte meer bestaat;

e. indien betrokkene is gekeurd als bestuurder en hij/ zij geen gebruik meer maakt van een voertuig dat door hem/ haar zelf wordt bestuurd;

f. indien betrokkene is gekeurd als passagier en geen van diens huisgenoten houder of eigenaar meer is van een voertuig.

De wettelijke basis voor dit besluit berust op:

artikel 18 eerste lid onder d. van de "Wegenverkeerswet 1994" en de artikelen 3, 4 lid 1, 8, 12, 14, 21, 24, 26 en 29 van het "Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer";

de Beleidsregels Gehandicaptenparkeren;

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen:

Senior medewerker Vergunningen,

U. Kelly

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien bij: https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente/openingstijden-en-locaties-stadsdeelkantoren.htm.

Bezwaarclausule: Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen 6 weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. E-mailen kan niet. Heeft u geen internet, dan kunt u het bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/Bezwaar.

Bezwaarschrift: Vermeld in uw bezwaarschrift: naam, adres, telefoonnummer (waar u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres; de datum en handtekening; een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk; de argumenten voor bezwaar.

Volmacht: Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen

Voorlopige voorziening: Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.

Meer informatie? Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

 

Naar boven