Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenStaatscourant 2020, 2919Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan De Pionier, verlening bijbehorende omgevingsvergunning olo4412391

Logo Woerden

Op 18 december 2019 heeft de gemeenteraad van Woerden het bestemmingsplan De Pionier (inclusief beeldkwaliteitsparagraaf) met identificatienummer NL.IMRO.0632.depionier-bVA1 gewijzigd vastgesteld. De hieraan gerelateerde omgevingsvergunning met olo-nummer olo4412391 voor het project is verleend op 9 januari 2020.

Plangebied en doel

Doel van het project is om 24 woningen te realiseren op het perceel Clausstraat 22 in Zegveld.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Woerden 2012 maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten wordt tegelijk behandeld. Naast het bestemmingsplan is ook de omgevingsvergunning gecoördineerd behandeld.

 

Beroepstermijn

Het plan en bijbehorende relevante stukken kunt u vinden op www.woerden.nl > bouwen, verbouwen en slopen > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding.

Tevens kunt u de stukken inzien in het gemeentehuis en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep instellen

De beroepstermijn loopt van donderdag 16 januari tot en met woensdag 26 februari 2020.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer vermelde besluiten, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of verleende omgevingsvergunning beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning niet. Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

 

Inwerkingtreding

Beide besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

 Woerden, 15 januari 2020