Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2020, 29075OverigOpenbare bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan Water acker 2, Heemskerk

Logo Heemskerk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk maken ingevolge artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend een bestemmingsplan voor te bereiden.

Het voor te bereiden bestemmingsplan betreft het bestemmingsplan ‘Water acker 2’.

Het bestemmingsplan zal voorzien in de mogelijkheid tot het oprichten van 48 appartementen.

Het vorenstaande betreft enkel een wettelijk verplichte mededeling ter kennisname. Er vindt derhalve geen terinzagelegging plaats van de stukken betreffende voornoemd voornemen. Verder wordt er daarom geen gelegenheid geboden zienswijzen omtrent voornoemd voornemen naar voren te brengen. Bovendien wordt er ook geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voornoemd voornemen. U kunt momenteel dus niet reageren op het bestemmingsplan.

In het vervolg van de bestemmingsplanprocedure zal het bestemmingsplan (onder meer) als ontwerp ter inzage worden gelegd, waarbij aan eenieder de mogelijkheid wordt geboden een zienswijze naar voren te brengen. Omtrent deze terinzagelegging volgt nog een afzonderlijke bekendmaking.