Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergStaatscourant 2020, 29035Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Parallelweg 2/2a en omgeving

Logo Woudenberg

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg maken bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan Parallelweg 2/2a en omgeving hebben vastgesteld.

Toelichting

Het bestemmingsplan heeft uitsluitend betrekking de reparatie van een foutieve aanduiding. De aanduiding Outlet was gekoppeld aan het verkeerde pand en dat wordt nu gecorrigeerd en aan het juist pand gekoppeld. Het betreft de percelen Parallelweg 2 en 2a te Woudenberg, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie G nummers 178 en 605.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 3 juni tot en met 14 juli 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Woudenberg. Het bestemmingsplan kan daarnaast worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer: NL.IMRO.0351.BPParallelweg2a-ow01. 

Zienswijze

Gedurende de termijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen met betrekking tot het ontwerpplan naar voren brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak gemaakt te worden met mevrouw K. Kuperus. Dit kan via telefoonnummer 14033. Van een mondelinge zienswijze wordt een bondig verslag gemaakt.