Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2020, 2903Ruimtelijke plannenGemeente Heerhugowaard - vaststelling bestemmingsplan De Draai 2019

Logo Heerhugowaard

De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft op 17 december 2019 het bestemmingsplan De Draai 2019 gewijzigd vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 november hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder verleend voor een aantal bouwvlakken in het plangebied. Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden worden ter visie gelegd.

Het plangebied ligt aan de oostkant van Heerhugowaard. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Krusemanlaan en de Westfrisiaweg (N194). Langs de oostzijde van het plangebied loopt de Oostdijk, die aan de zuidzijde van het plangebied aansluit op de Jan Glijnisweg. De zuidelijke grens van het plangebied wordt gevormd door de Beukenlaan. Langs de westzijde van het plangebied loopt de Oostertocht met de in aanleg zijnde Oosttangent. Ten westen van de Oostertocht liggen de bestaande Schilderswijk en Recreatiewijk.

Met de herziening van het bestemmingsplan De Draai wordt een actueel juridisch-planologisch kader voor de geplande ruimtelijke ontwikkelingen en de reeds gerealiseerde bebouwing opgesteld. Daarnaast wordt de maximale plancapaciteit voor woningbouw naar beneden bijgesteld conform het in procedure gebrachte ontwerp-bestemmingsplan Deprogrammering De Draai.

In de nota beantwoording zienswijze en ambtshalve wijzigingen is een overzicht opgenomen van de wijzigingen van het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen.

Terinzageligging

Het gewijzigde vastgestelde plan ligt met ingang van donderdag 16 januari 2020 ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Als u bij zoekterm de naam De Draai 2019 invult of de volgende code: IDN NL.IMRO.0398.BP78DEDRAAI2019-VA01 invult, wordt u direct naar het plan geleid.

Beroepsmogelijkheden

Vanaf 17 januari 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken, een belanghebbende die tijdig zijn/haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest bij de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, zijn/haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken alsmede voor belanghebbenden die geen zienswijze kenbaar hebben gemaakt en kunnen aantonen door de gewijzigde vaststelling in een ongunstiger positie te worden gebracht, beroep instellen bij de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit, naast het beroep, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Een beroepschrift moet worden gericht aan:

De Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan:

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Heerhugowaard, 14 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

03RO02S