Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellevoetsluisStaatscourant 2020, 28986Ruimtelijke plannenKennisgeving Ontwerp wijzigingsplan Kreekweg 6, Hellevoetsluis

Logo Hellevoetsluis

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellevoetsluis maakt bekend dat zij in haar vergadering van 19 mei 2020 heeft ingestemd met het ter inzage leggen van het Ontwerp wijzigingsplan Kreekweg 6 Hellevoetsluis.

Inhoud in het kort

Het wijzigingsplan betreft een bestemmingswijziging van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’. Het plangebied betreft het bouwvlak van het perceel te Kreekweg 6, Hellevoetsluis. Het perceel te Kreekweg 6 was in gebruik voor agrarische doeleinden. De eigenaar van het agrarische bedrijf heeft de agrarische activiteiten beëindigd. Gezien de kleinschaligheid van de agrarische activiteiten is verkoop van het bedrijf en voortzetting van het gebruik als zelfstandig agrarisch bedrijf niet realistisch. In het bestemmingsplan zijn in de directe omgeving van het perceel Kreekweg 6 meerdere percelen met een woonbestemming. Bij omliggende voormalige agrarische bouwblokken is de omzetting naar een woonbestemming in de loop van de tijd gerealiseerd. De omzetting van Kreekweg 6 in een woonbestemming sluit derhalve aan bij de bestaande functiekarakteristiek van dit deel van het buitengebied met agrarisch grondgebruik afgewisseld met woonpercelen.

Het college is bevoegd om de bestemming ‘Agrarisch’ te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’. In het wijzigingsplan is onderbouwd dat aan de gestelde voorwaarden voor deze wijzigingsmogelijkheid wordt voldaan en daarnaast wordt beargumenteerd dat er sprake is van goede ruimtelijke ordening.

Zienswijzen

Het ‘Ontwerp wijzigingsplan Kreekweg 6, Hellevoetsluis’ ligt vanaf donderdag 28 mei 2020 tot en met woensdag 8 juli 2020 voor eenieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis aan de Oostzanddijk 26 te Hellevoetsluis. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website www.hellevoetsluis.nl. In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen per brief worden gestuurd naar gemeente Hellevoetsluis, t.a.v. de gemeenteraad van Hellevoetsluis, postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis of per e-mail naar het e-mailadres gemeente@hellevoetsluis.nl onder vermelding van ‘zienswijzen WP perceel Kreekweg 6’.

Zolang het gemeentehuis gesloten is in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus kunt u voor het raadplegen van stukken bij het KCC een afspraak maken via telefoonnummer: 14 0181. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via het algemene nummer van de gemeente Hellevoetsluis 14 0181. Er zal dan een afspraak met u worden gemaakt.

Bij vragen over het wijzigingsplan kunt u contact opnemen met M. Wansink van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid via het algemene nummer van de gemeente Hellevoetsluis 14 0181.

Verdere procedure

Na de zienswijzenperiode en eventuele beantwoording van zienswijzen neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit omtrent vaststelling van het wijzigingsplan. Na de vaststelling van het wijzigingsplan kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

 

Hellevoetsluis, woensdag 27 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Hellevoetlsui