Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nederlandse ZorgautoriteitStaatscourant 2020, 28910Besluiten van algemene strekking

Protocol Accountantsonderzoek CAK

Bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019

Inhoud

1.

Inleiding

1

1.1

Algemeen

1

1.2

Publicatie in Staatscourant

2

     

2.

Doel accountantsonderzoek

2

     

3.

Te volgen procedures

3

     

4.

Te hanteren uitgangspunten

4

4.1

Verantwoordingsstructuur

4

4.1.1

Financieel verslag

4

4.1.2

Uitvoeringsverslag

5

4.2

Object van het onderzoek

5

4.3

Toetsingscriteria

6

4.4

Materialiteit

6

4.5

Andere informatie

7

     

5.

Controleverklaring

7

     

6.

Accountantsverslag

10

1. Inleiding

1.1 Algemeen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben in het Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019 (verder: model) voorschriften opgenomen voor de inrichting van de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019 van het CAK.

De regels voor het accountantsonderzoek en voor de inhoud en inrichting van het accountantsverslag hebben VWS en de NZa vastgelegd in dit Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019 (verder: protocol).1

Dit protocol geeft richtlijnen voor het door de externe accountant uit te voeren onderzoek naar de in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019 opgenomen financiële verantwoording en rechtmatigheidsverantwoording (verwezen wordt naar het model paragraaf 2.1 ad 4). De overige onderdelen van de bestuurlijke verantwoording worden voor dit onderzoek aangemerkt als ‘andere informatie’, waarop de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) Standaard 720 van toepassing is.

In de bestuurlijke verantwoording legt het CAK verantwoording af met betrekking tot de uitvoering van 18 taken en regelingen:

 • 1. Onverzekerbare vreemdelingenregeling;

 • 2. Gemoedsbezwaardenregeling;

 • 3. Onverzekerdenregeling;

 • 4. Wanbetalersregeling;

 • 5. Verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers;

 • 6. Missionarissenregeling;

 • 7. Overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland;

 • 8. Beheerskosten overgangsregeling AWBZ/Wlz-zorg buitenland;

 • 9. Administratie en inning bijdrage verdragsgerechtigden;

 • 10. Verrekening zorglasten met verdragslanden (verbindingsorgaan);

 • 11. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de woonplaats;

 • 12. Beheerskosten Orgaan van de woonplaats;

 • 13. Verrekeningen verdragslanden via Orgaan van de verblijfplaats;

 • 14. Verrekening zorglasten bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden;

 • 15. Beheerskosten Orgaan van de verblijfplaats en Bevoegd orgaan voor tijdelijk verblijf Nederlandse verdragsgerechtigden;

 • 16. Vorderingen op zorgverzekeraars inzake verdragen;

 • 17. Beheerskosten medefinanciering sociaal attachés;

 • 18. Vrijwillige Overeenkomst Zorgkostendekking (VOZD).

Het doel van dit protocol is niet om de aanpak van het onderzoek voor te schrijven, maar om de kaders aan te geven waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden. De accountant is zelfstandig verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden ter verkrijging van voldoende en geschikte controle-informatie als basis voor zijn oordeel.

De accountant hanteert het protocol als kader voor zijn werkzaamheden. Daarnaast laat hij zich leiden door de geldende gedrags- en beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), de Verordening inzake onafhankelijkheid van de accountant bij assurance opdrachten (VIO) en de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS).

De externe accountant geeft de uitkomst van zijn onderzoek weer in:

 • een controleverklaring;

 • een accountantsverslag.

Het CAK moet de verantwoordingsdocumenten vergezeld van de accountantsproducten (controleverklaring en accountantsverslag) vóór 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar toezenden aan VWS, de NZa en het Zorginstituut Nederland (Zorginstituut).

VWS en de NZa maken bij hun toezicht zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van het CAK, van de controleverklaring en het bijbehorende accountantsverslag. Daarbij beoordelen VWS en de NZa de door de externe accountant uitgevoerde werkzaamheden en stellen op basis van hun bevindingen de eigen onderzoekswerkzaamheden vast.

Op grond van de verzamelde informatie vormt de NZa zich een bestuurlijk oordeel over de rechtmatige uitvoering van de wettelijke taken door het CAK en over de rechtmatigheid van de daarmee samenhangende financiële stromen inzake de hiervoor genoemde taken en regelingen.

Zoals in het model is vermeld, houdt VWS toezicht op de uitvoering van de (begrotingsgefinancierde) burgerregelingen. VWS kan de Auditdienst Rijk (ADR) inschakelen om de werkzaamheden van de externe accountant van het CAK te beoordelen, ten behoeve van de invulling van de systeemverantwoordelijkheid van het departement voor deze taken. De ADR brengt in dat geval hiervan verslag uit aan VWS van de bevindingen over de:

 • Onverzekerbare vreemdelingenregeling;

 • Gemoedsbezwaardenregeling.

De NZa brengt verslag uit van haar bevindingen over de rechtmatige uitvoering van de overige (premiegefinancierde) burgerregelingen door het CAK via een rapport vóór 1 november volgend op het verslaggevingsjaar van het CAK.

1.2 Publicatie in Staatscourant

De raad van bestuur van de NZa heeft op 12 mei 2020 dit ‘Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019’ vastgesteld. Dit protocol treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit protocol is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019. U kunt dit protocol en alle andere in dit protocol genoemde documenten raadplegen via www.nza.nl.

2. Doel accountantsonderzoek

De externe accountant onderzoekt of de in de bestuurlijke verantwoording 2019 opgenomen financiële verantwoording en rechtmatigheidsverantwoording de hierin vermelde bedragen, toelichtingen daarop en de financiële rechtmatigheid van deze bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten juist en volledig weergeven, in overeenstemming met de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019.

De externe accountant rapporteert over de bevindingen en conclusies van dit onderzoek in:

 • een controleverklaring;

 • een accountantsverslag.

Controleverklaring

Voor de tekst van de controleverklaring maakt de externe accountant gebruik van het model dat in hoofdstuk 5 van dit protocol is opgenomen.

Accountantsverslag

Voor de tekst van het accountantsverslag maakt de externe accountant gebruik van het model dat in hoofdstuk 6 van dit protocol is opgenomen.

Verspreidingskring

De controleverklaring en het accountantsverslag zijn alleen bestemd voor het CAK, VWS, de NZa en het Zorginstituut.

3. Te volgen procedures

De procedure van het onderzoek in het verslagjaar kan als volgt worden weergegeven.

CAK en externe accountant

 • Het CAK geeft de externe accountant opdracht om een onderzoek uit te voeren of de in de bestuurlijke verantwoording 2019 opgenomen financiële verantwoording en rechtmatigheidsverantwoording de hierin vermelde bedragen, toelichtingen daarop en de financiële rechtmatigheid van deze bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten juist en volledig weergeven, in overeenstemming met de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vastgelegd Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019.

 • Het CAK en de externe accountant maken voor de uitvoering van het onderzoek afspraken over de samenwerking. De externe accountant maakt bij zijn onderzoek voor zover mogelijk gebruik van de interne controlewerkzaamheden van het CAK en zal, indien nodig, aan het CAK aangeven welke aanvullende informatie en werkzaamheden er benodigd zijn.

 • De externe accountant voert zijn onderzoek uit volgens dit protocol. De externe accountant rapporteert aan het CAK door middel van een controleverklaring en een accountantsverslag over de uitkomsten van zijn onderzoek naar de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen.

 • Het CAK stuurt vóór 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar aan VWS, het Zorginstituut en de NZa, de door de externe accountant gecontroleerde bestuurlijke verantwoording burgerregelingen, de controleverklaring en het accountantsverslag.

VWS en de NZa

 • VWS en de NZa maken bij hun onderzoek zoveel mogelijk gebruik van de werkzaamheden van de externe accountant. Op basis hiervan stellen zij hun eigen onderzoekswerkzaamheden vast.

 • WVS en de NZa koppelen onafhankelijk van elkaar, indien nodig, hun bevindingen betreffende de werkzaamheden van de externe accountant schriftelijk terug aan de betreffende externe accountant.

 • De bevindingen van VWS over de onverzekerbare vreemdelingenregeling en de gemoedsbezwaardenregeling worden ten behoeve van de invulling van de systeemverantwoordelijkheid van het departement voor deze taken meegenomen.

 • De NZa rapporteert over haar bevindingen in een conceptrapport. In dit conceptrapport neemt de NZa de bevindingen en conclusies op over de uitvoering van de overige burgerregelingen in het verslagjaar door het CAK. De NZa bespreekt het conceptrapport met het CAK. Het CAK kan in een formele hoorprocedure reageren op de bevindingen en de opgenomen conclusies in het rapport.

 • De raad van bestuur van de NZa stelt de definitieve versie van het rapport vast. De NZa stuurt deze versie toe aan het CAK. De NZa stuurt het rapport ook toe aan VWS en aan het Zorginstituut.

Inzage in het accountantsdossier

De NZa en VWS kunnen zonder verdere tussenkomst van het CAK contact opnemen met de externe accountant van het CAK met betrekking tot inzage op de uitgevoerde werkzaamheden in het accountantsdossier van de externe accountant en over eventueel aanvullend te verstrekken informatie en over vaktechnische aangelegenheden. VWS is op basis van de Comptabiliteitswet en de NZa is op basis van de Wmg wettelijk bevoegd om stukken uit het accountantsdossier te kopiëren en/of digitaal op te vragen voor hun eigen dossiervorming.

De NZa en VWS kunnen de accountant verzoeken2 om stukken uit het accountantsdossier aan te leveren en de opgevraagde stukken (laten) kopiëren voor eigen dossiervorming.

Daarnaast kan VWS en de NZa:

 • rapporteren over stukken uit het accountantsverslag3;

 • over uitkomsten van de inzage van het accountantsdossier rapporteren in een reviewmemorandum4.

4. Te hanteren uitgangspunten

4.1 Verantwoordingsstructuur

Het CAK moet op grond van artikel 6.2.6 Wlz en artikel 27 Wmg vóór 1 juli5 van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar bij VWS en de NZa de volgende verantwoordingsdocumenten, inclusief de accountantsproducten, aanleveren:

 • een financieel verslag;

 • een uitvoeringsverslag.

In de hierna opgenomen paragrafen zijn deze onderdelen uitgewerkt.

Het object van onderzoek van dit protocol (bestuurlijke verantwoording burgerregelingen) wordt behandeld in paragraaf 4.2 en verder.

4.1.1 Financieel verslag

Het financieel verslag bestaat uit vier financiële verantwoordingen. Alleen de vierde verantwoording valt onder de reikwijdte van dit protocol:

 • 1. Een financiële verantwoording van de uitvoeringsorganisatie (hierna aangeduid als: de jaarrekening);

 • 2. Een financiële verantwoording over de uitvoering van de subsidieregeling ‘medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’;

 • 3. Een bestuurlijke verantwoording;

 • 4. Een bestuurlijke verantwoording burgerregelingen.

Ad 1: De jaarrekening

Uit de uitvoering van de voorgenoemde publiekrechtelijke taken en regelingen vloeien voor het CAK beheerskosten voort. De beheerskosten worden door het ministerie van VWS aan het CAK verstrekt. De jaarlijkse verantwoordingsplicht van het CAK over de besteding van de door VWS verstrekte beheerskosten is onder andere opgenomen in de jaarrekening. De nadere eisen die worden gesteld aan de jaarrekening zijn opgenomen in het model jaarverslaggeving 2019 – CAK jaarrekening 2019.

Ad 2: Medisch noodzakelijke zorg

Over de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV) heeft het CAK op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (het ministerie van VWS) separaat een verantwoording opgesteld voorzien van accountantsverklaring. De nadere eisen voor deze verantwoording over de uitvoering van de subsidieregeling ‘Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ zijn opgesteld door VWS.

Ad 3: Bestuurlijke verantwoording

In de bestuurlijke verantwoording (over onder meer eigenbijdrageregelingen Wlz en Wmo en uitbetaling zorgaanspraken) wordt verantwoording afgelegd over het financieel beheer en de rechtmatigheid van de financiële stromen van de door het CAK uitgevoerde wettelijke taken. De nadere eisen die worden gesteld aan de bestuurlijke verantwoording van het CAK (uitgezonderd de burgerregelingen) zijn opgenomen in het model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording 2019.

Ad 4: Bestuurlijke verantwoording burgerregelingen

Vanaf paragraaf 4.2 wordt uitsluitend ingegaan op de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen waarop het onderhavige protocol betrekking heeft.

4.1.2 Uitvoeringsverslag

Het uitvoeringsverslag wordt bijgevoegd bij de oplevering van de jaarrekening door het CAK. De eisen die gesteld worden aan het uitvoeringsverslag zijn nader uitgewerkt in het model jaarverslaggeving 2019 – CAK jaarrekening 2019. Het uitvoeringsverslag valt buiten de reikwijdte van dit protocol.

4.2 Object van het onderzoek

Het object van het accountantsonderzoek betreft de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019. Het CAK stelt de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen op in overeenstemming met de vereisten van het model. Daarnaast heeft het CAK de inspanningsverplichting om de financiële verantwoording in de bestuurlijke verantwoording zo veel als mogelijk in te richten volgens de verslaggevingsvoorschriften van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De bestuurlijke verantwoording burgerregelingen bestaat uit drie componenten:

 • 1. een financiële verantwoording van de baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) en toelichtingen daarop;

 • 2. een rechtmatigheidsverantwoording over de rechtmatigheid van dezelfde baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) en toelichtingen daarop;

 • 3. andere informatie die bestaat uit de volgende onderdelen:

  • voorwoord en inleiding;

  • ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer;

  • bestuursverklaring met eventuele bijlagen.

Ad 1: Financiële verantwoording

In de financiële verantwoording wordt een overzicht van de baten en lasten, activa en passiva (balansmutaties) en toelichtingen daarop van de burgerregelingen over het jaar 2019 weergegeven. De baten en lasten en de activa en passiva (balansmutaties) worden per financiële stroom toegelicht. In zijn algemeenheid moet voor de inrichting van de toelichting worden uitgegaan van de gehanteerde inrichting in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen CAK 2018. Specifieke aandachtspunten hierbij worden – waar nodig – per financiële stroom toegelicht. Van de activa en passiva worden minimaal verloopoverzichten en toelichtingen opgenomen van vorderingen en schulden. Dit betreft in het bijzonder de verloopoverzichten van de rekening-courantposities en de openstaande vorderingen, inclusief een uitsplitsing naar ouderdom en een uitsplitsing per financiële stroom voor de rekening courant CAK – Zorginstituut.

Ad 2: Rechtmatigheidsverantwoording

Onderdeel van de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen is de rechtmatigheidsverantwoording. Hierin geeft het bestuur van het CAK aan in hoeverre de in de financiële verantwoording verantwoorde baten en lasten, alsmede de activa en passiva (balansmutaties) rechtmatig zijn. Het betreft een verantwoording over de rechtmatige uitvoering van de in paragraaf 1.1 genoemde taken en regelingen, eveneens per geldstroom. Rechtmatige uitvoering wil zeggen dat het CAK deze taken en regelingen heeft uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Hierbij hanteert het CAK een specifiek normenkader per regeling, in termen van het doel en het resultaat dat moet worden bereikt met de uitvoering van de taak of regeling. Dit is nader uitgewerkt in hoofdstuk 4 van het model.

Het bestuur geeft zelf een oordeel over de rechtmatigheid van de financiële stroom per regeling zoals gedefinieerd in dit model en over de rechtmatige uitvoering van deze regeling. Het bestuur beoordeelt hierbij in hoeverre zij heeft kunnen steunen op een adequaat functionerend systeem van interne beheersing en -controle, om te waarborgen dat het CAK bij alle (financiële) beheershandelingen en transacties de relevante wet- en regelgeving heeft nageleefd.

Aangetroffen afwijkingen (rechtmatigheidsfouten door het niet naleven van wet- en regelgeving) en/of onzekerheden (posten waarvan bij het CAK onduidelijkheid bestaat over de rechtmatigheid) worden door het bestuur (indien mogelijk) gekwantificeerd weergegeven in een rechtmatigheidstabel en zo nodig expliciet toegelicht. Dit geldt ook voor geconstateerde procedurele (niet financiële) rechtmatigheidsfouten en/of onzekerheden. Daarbij vermeldt het bestuur wat zij zal doen om bestaande onrechtmatigheden op te heffen en/of nieuwe onrechtmatigheden te voorkomen. Rechtmatigheidsfouten en onzekerheden door gebruikersverantwoordelijkheid worden niet in de rechtmatigheidstabel opgenomen, maar wel door het bestuur van het CAK beschreven en toegelicht.

Daarnaast wordt de opvolging van de in het voorgaande jaar opgenomen financiële en niet financiële rechtmatigheidsfouten en onzekerheden plus verbeterpunten toegelicht.

Ad 3: Andere informatie

De andere informatie in de bestuurlijke verantwoording bestaat uit drie onderdelen: voorwoord en inleiding, ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer en bestuursverklaring met eventuele bijlagen.

In de bestuursverklaring geeft de Raad van Bestuur van het CAK aan dat de informatie in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen een getrouw beeld geven van de uitvoering van de burgerregelingen, in overeenstemming met het model en de terzake voor het CAK geldende wet- en regelgeving. Het bestuur van het CAK vermeldt tevens of hierbij rechtmatig is gehandeld.

4.3 Toetsingscriteria

De externe accountant toetst of de financiële verantwoording en rechtmatigheidsverantwoording, de hierin opgenomen bedragen, toelichtingen daarop en de financiële rechtmatigheid van deze bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten juist en volledig weergeven, in overeenstemming met de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 20196.

In de bijlagen bij het model zijn de verslaggevingsvoorschriften voor het CAK uitgewerkt. Deze voorschriften fungeren tevens als toetsingscriteria voor het onderzoek van de externe accountant:

 • Bijlage 1: Algemene inrichtingsvoorschriften

 • Bijlage 2: Juridisch kader met wet- en regelgeving

 • Bijlage 3: Waarderingsgrondslagen

 • Bijlage 4: Inrichtingsvoorschriften financiële verantwoording

 • Bijlage 5: Inrichtingsvoorschriften rechtmatigheidsverantwoording

Voor wat betreft de in het model gebruikte begrippen getrouwheid en rechtmatigheid baseert de accountant zich op de uitwerking van deze begrippen in hoofdstuk 3.2 en 3.3 van het model.

De accountant richt zijn onderzoek in per financiële stroom. Voor wat betreft de juiste weergave van de hieraan gekoppelde bedragen in de financiële verantwoording en rechtmatigheidsverantwoording baseert de accountant zich op hoofdstuk 4 van het model. In dit hoofdstuk is per financiële stroom het normenkader voor waardering, verslaggeving en rechtmatigheid uitgewerkt. Het CAK hanteert dit normenkader om zich over de betreffende financiële stroom te verantwoorden.

4.4 Materialiteit

Voor wat betreft de definities van fouten (afwijkingen) en onzekerheden en de toe te passen materialiteit baseert de accountant zich op de uitwerking van deze begrippen in hoofdstuk 3.4 en 3.5 van het model. Dit betekent dat hij dezelfde goedkeuringstoleranties hanteert als het CAK, met dien ten verstande dat hij voor fouten een goedkeuringstolerantie van 1 procent van de omvangsbasis hanteert en voor geconstateerde onzekerheden in zijn controle (het niet kunnen verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie) als goedkeuringstolerantie 3 procent van de omvangsbasis van het CAK hanteert. De omvangsbasis is gelijk aan de som van de totale baten en lasten die in de bestuurlijke verantwoording is opgenomen.

Indien de geconstateerde fouten en/of onzekerheden de hiervoor geldende goedkeuringstolerantie overschrijden, hanteert de accountant onderstaande tabel als basis voor zijn oordeelsvorming. Zie hiervoor tabel 1.

Bij de samenloop van fouten in de financiële verantwoording en/of de rechtmatigheidsverantwoording en onzekerheden in de controle weegt de accountant deze voor zijn oordeelsvorming altijd in onderlinge samenhang.

Tabel 1. Materialiteitstabel

Fouten in de bestuurlijke verantwoording

≤ 1%

> 1%

≤ 3%

> 3%

Onzekerheden in de controle

≤ 3%

> 3%

≤ 10%

> 10%

Soort controleverklaring

Goedkeurend

Met beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Bron: NZa

De externe accountant neemt in het accountantsverslag een tabel op met daarin niet gecorrigeerde fouten in de bestuurlijke verantwoording en geconstateerde onzekerheden in zijn controle. Als ondergrens geldt hiervoor € 1.000: fouten en onzekerheden die individueel beneden deze grens uitkomen hoeft hij niet te vermelden.

Tabel 2. Foutentabel (in € 1.000)

Fouten in de verantwoording

 

Onzekerheden in de controle

 

Bron: NZa

Bij de tabel geeft de externe accountant een toelichting waarin hij vermeldt wat de oorzaak en aard van de fouten en onzekerheden is.

4.5 Andere informatie

De andere informatie in de bestuurlijke verantwoording bestaat uit drie onderdelen: voorwoord en inleiding, ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer en bestuursverklaring met eventuele bijlagen.

De accountant stelt conform Standaard 720 vast of de andere informatie in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen:

 • verenigbaar is met de financiële verantwoording en de rechtmatigheidsverantwoording en geen materiële afwijkingen bevat;

 • voldoet aan de inrichtingsvoorschriften zoals opgenomen in het model.

5. Controleverklaring

In dit hoofdstuk is de voorbeeldtekst van de goedkeurende controleverklaring bij de Bestuurlijke verantwoording burgerregelingen weergegeven. De strekking van het oordeel kan behalve goedkeurend ook met beperking, met oordeelonthouding of afkeurend zijn. In dat geval dient de externe accountant zijn verklaring hierop aan te passen.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT BETREFFENDE DE BESTUURLIJKE VERANTWOORDING BURGERREGELINGEN 2019

Aan: De Raad van bestuur van het CAK te Den Haag

Verklaring over de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019

Ons oordeel

Wij hebben de in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019 op de pagina’s ... t/m ... en de pagina’s ... t/m ... opgenomen financiële verantwoording en rechtmatigheidsverantwoording van het CAK te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geven de in de bestuurlijke verantwoording 2019 opgenomen financiële verantwoording en rechtmatigheidsverantwoording de hierin vermelde bedragen, toelichtingen daarop en de financiële rechtmatigheid van deze bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten juist en volledig weer, in overeenstemming met de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals vastgelegd Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019.

De financiële verantwoording bestaat uit:

 • een overzicht van de baten en lasten van de burgerregelingen over het jaar 2019 en de daarbij behorende toelichtingen;

 • een overzicht van de activa en passiva van de burgerregelingen ultimo 2019 en de daarbij behorende toelichtingen;

 • het rekening-courantoverzicht CAK-Zorginstituut Nederland;

 • een overzicht van de hierbij gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De rechtmatigheidsverantwoording bestaat uit:

 • een bestuurlijk oordeel over de rechtmatigheid van de financiële stromen per regeling en over de rechtmatige uitvoering van deze regelingen in het jaar 2019;

 • een rechtmatigheidstabel met toelichting inzake de door het CAK vastgestelde rechtmatigheidsfouten en onzekerheden;

 • een toelichting van de opvolging van de in het voorgaande jaar opgenomen rechtmatigheidsfouten, onzekerheden en verbeterpunten.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden en het Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019’.

Wij zijn onafhankelijk van het CAK zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van de rechtmatigheidstabel omtrent rechtmatigheidsfouten en onzekerheden

Wij vestigen de aandacht op de rechtmatigheidstabel op pagina x en y, waarin opgenomen zijn de geconstateerde financiële rechtmatigheids-fouten (met een totaalbedrag van € xxx) en onzekerheden in de financiële rechtmatigheid (met een totaalbedrag van € xxx). Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring

Wij vestigen de aandacht op punt xx in de toelichting van de financiële verantwoording waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De basis voor de financiële verslaggeving betreft de grondslagen zoals beschreven in het model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019. De bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019 is opgesteld voor het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland met als doel het CAK in staat te stellen verantwoording af te leggen over de uitvoering van de burgerregelingen conform de geldende wet- en regelgeving. Hierdoor is de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019 mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Verklaring over de in de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019 opgenomen andere informatie

Naast de financiële verantwoording en de rechtmatigheids-verantwoording en onze controleverklaring daarbij, omvat de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019 andere informatie, die bestaat uit:

 • voorwoord en inleiding, pagina’s ... t/m ...;

 • ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer, pagina’s ... t/m ...;

 • bestuursverklaring, pagina’s ... t/m ...;

 • bijlagen, pagina’s ... t/m ....

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

 • verenigbaar is met de financiële verantwoording en de rechtmatigheidsverantwoording en geen materiële afwijkingen bevat;

 • voldoet aan de inrichtingsvoorschriften zoals opgenomen in Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019 en de Nederlandse Standaard 720.

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de financiële verantwoording en de rechtmatigheidsverantwoording

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in overeenstemming met het model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële verantwoording en de rechtmatigheidsverantwoording

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verantwoording en de rechtmatigheidsverantwoording in overeenstemming met het model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019.

In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de financiële verantwoording en de rechtmatigheids-verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opstellen van de financiële verantwoording en de rechtmatigheidsverantwoording moet de raad van bestuur afwegen of het CAK in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van bestuur genoemde verantwoordingen opstellen op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het voornemen heeft om het CAK te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het CAK haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de financiële verantwoording.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze financiële verantwoording en rechtmatigheidsverantwoording nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Protocol accountantsonderzoek CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële verantwoording en de rechtmatigheidsverantwoording afwijkingen van materieel belang bevatten als gevolg van fouten of fraude, inclusief het niet rechtmatig tot stand komen van de hierin verantwoorde bedragen, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;

 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de financiële verantwoording en de rechtmatigheidsverantwoording staan;

 • het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is en het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de financiële verantwoording en rechtmatigheidsverantwoording. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;

 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële verantwoording, de rechtmatigheidsverantwoording en de daarin opgenomen toelichtingen;

 • het evalueren of de financiële verantwoording en de rechtmatigheidsverantwoording de onderliggende transacties en gebeurtenissen alsmede de rechtmatige totstandkoming daarvan zonder materiële afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met de raad van bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Plaats en datum

.... (naam accountantsorganisatie)

... (naam accountant)

6. Accountantsverslag

Het CAK moet de verantwoordingsdocumenten vergezeld van de accountantsproducten (controleverklaring en accountantsverslag) vóór 1 juli van het jaar volgend op het verslagjaar toezenden aan VWS, de NZa en het Zorginstituut Nederland (Zorginstituut). Naast de controleverklaring legt de externe accountant in een apart accountantsverslag zijn bevindingen uit zijn onderzoek vast.

Hierin neemt de externe accountant in ieder geval volgende onderdelen op:

 • 1. Onderbouwing oordeel van de controleverklaring:

  De externe accountant gaat in op de onderbouwing van zijn oordeel en rapporteert eventuele bijzonderheden.

 • 2. Foutentabel

  Bij de tabel geeft de externe accountant een toelichting waarin hij vermeldt wat de oorzaak van de fouten en onzekerheden is.

  Ook rapporteert hij over de opvolging door het CAK van fouten en onzekerheden in voorgaande verslagjaren.


X Noot
1

Op basis van artikel 31 Wmg kan de NZa regels stellen voor de inhoud en inrichting van de verklaring en van het accountantsverslag zoals bedoeld in artikel 4.3.1 Wlz. Artikel 6.2.6 (lid 1) Wlz geeft aan dat artikel 4.3.1 (lid 1 tot en met 4) Wlz van overeenkomstige toepassing is op het CAK. Daarnaast bepaalt artikel 27 Wmg dat de NZa regels stelt over de verklaring en het accountantsverslag.

X Noot
2

Op basis van artikel 61 Wmg.

X Noot
3

VWS en de NZa kunnen besluiten passages uit de accountantsrapporten te gebruiken voor haar rapportages, indien dit noodzakelijk is voor een juiste en volledige weergave. Indien VWS of de NZa hiertoe besluiten, passen zij hierbij hoor- en wederhoor toe.

X Noot
4

De NZa kan over de uitkomsten van de inzage van het accountantsdossier aan de accountant (als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) rapporteren via een reviewmemorandum. De NZa stelt de accountant in de gelegenheid om op het concept van het reviewmemorandum te reageren en de NZa verwerkt deze reactie in het definitieve memorandum. Op basis van het Samenwerkingsconvenant tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de NZa van januari 2014 deelt de NZa de bevindingen over de accountantscontroles met de AFM. De AFM betrekt deze informatie vervolgens bij het bepalen van de prioriteiten van haar toezicht op accountantsorganisaties en de financiële verslaggeving.

X Noot
5

De aanleverdatum zoals overeengekomen tussen partijen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2019 en geldt voor de bestuurlijke verantwoording burgerregelingen. Deze datum kan afwijken van de aanleverdata die gelden voor andere onderdelen van het financieel verslag.

X Noot
6

Door de betrokken partijen (VWS, CAK, Zorginstituut, externe accountant, NZa) is afgesproken om voor het verantwoordingsjaar 2019 de verantwoordingsstructuur van het verantwoordingsjaar 2018 te continueren. Dit is anders in vergelijking met de bestuurlijke verantwoording van de reguliere taken (eigenbijdrageregelingen Wlz en Wmo en betaling zorgaanspraken) en dan wat in de wet (artikel 27 Wmg en (artikel 6.2.6 juncto) artikel 4.3.1 Wlz) is voorgeschreven. Daar staat dat de accountant een verklaring over getrouwheid en rechtmatigheid afgeeft. De huidige afgesproken verantwoordingsstructuur (rechtmatigheidsverklaring door het bestuur CAK en juiste en volledige weergave door de accountant over de financiële en rechtmatigheidsverantwoording) levert toereikende informatie op om tot een toezichtsoordeel te komen.