Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2020, 28636Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘BG Noord Hoogeveen, deelplan Hoogeveenseweg 42, 2018’

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft voor de herontwikkeling van het terrein Voorhofkerk (locatie Hoogeveenseweg 42 te Pesse) een bestemmingsplan voorbereid. Het bestemmingsplan betreft de renovatie van de Voorhofkerk, waarbij de kerk zijn karakteristieke vorm- en maatschappelijke functie zal behouden. Daarop aanvullend wordt naast het kerkgebouw één woning- en op het achterterrein vier woningen mogelijk gemaakt.

 

Besloten is op basis van de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie dat geen verdere milieueffectrapportage benodigd is. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen de beslissing om geen milieueffectrapportage op te stellen, geen bezwaar of beroep open. Voor zienswijzen op het planvoornemen wordt u dan ook verwezen naar de procedure van het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij ter inzage liggende stukken.

 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Voor het mogelijk maken van woningbouw aan de Hoogeveenseweg te Pesse heeft het college van B&W hogere grenswaarden wegverkeerslawaai vastgesteld op basis van de Wet geluidhinder. De maximale hogere grenswaarde bedraagt 53 dB (Lden) op de gevels van de te bouwen woningen als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Hoogeveenseweg en de Rijksweg A28.

 

Inzage

De stukken liggen van 28 mei tot en met 8 juli 2020 ter inzage:

  • 1.

    online op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is

    NL.IMRO.0118.2018BP9006006-ON01, of op de gemeentelijke website: via www.hoogeveen.nl/inzage. Bij vragen kunt u contact opnemen met Umut Demiroglu via telefoonnummer 0528-291856.

  • 2.

    bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende de maatregelen vanwege het coronavirus zijn de gemeentelijke gebouwen beperkt toegankelijk en wordt u verzocht om een afspraak te maken, mocht het noodzakelijk voor u zijn om bij de balie de stukken in te zien. Dit doet u via www.hoogeveen.nl, klik op de button ‘Afspraak maken’, of bel 14 0528.

 

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met Umut Demiroglu via telefoonnummer 0528-291856. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een deel daarvan niet openbaar mag worden gemaakt, dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.

 

Hoogeveen, 27 mei 2020

Burgemeester en wethouders