Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2020, 2845VerkeersbesluitenGemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Hannoverstraat, gedeeltelijk/Laan van Nieuw Oost Indie, gedeeltelijk (diverse verkeersmaatregelen) BWT-00184VKZ19

Logo 's-Gravenhage

[BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

gelezen het op 20 november 2019 ingekomen verzoek van de heer M. Huisert van Ingenieursbureau

Den Haag, ingediend namens DSO/Grondzaken van de gemeente Den Haag, tot het nemen van een verkeersbesluit voor instellen van een 30 km/uur-gebied en van partieel eenrichtingsverkeer op een

gedeelte van de op de Anna van Hannoverstraat alsmede het aanpassen van het bestaande fietspad

op de Laan van Nieuw Oost Indie (zijde station) naar een fietspad in twee richtingen en het aanbrengen

van een fietsstrook op een gedeelte van de Anna van Hannoverstraat;

gelezen de op 26 november 2019 ontvangen brief van de Politie Den Haag, Dienst Regionale

Operationele Samenwerking, Afdeling Infrastructuur, Team Verkeer, kenmerk 2019/-;

overwegende,

dat de inrichting van het gebied rond station Laan van Nieuw Oost Indie wordt aangepast en dat

daarbij ook enkele verkeersmaatregelen worden getroffen, waaronder het afwaarderen van een

gedeelte van de Anna van Hannoverstraat nabij het station Laan van NOI (het gedeelte gelegen

tussen de Wilhelmina van Pruisenweg en de Laan van Nieuw Oost Indie) van een gebieds-

ontsluitingsweg naar een 30 km/uur-gebied en het op dit weggedeelte instellen van partieel

eenrichtingsverkeer (eenrichtingsverkeer met uitzondering van fietsers en bromfietsers) waarbij

de Anna van Hannoverstraat voor autoverkeer alleen nog bereikbaar is vanaf de zijde van de

Wilhelmina van Pruisenweg, dit onder meer in verband met het veranderen van het bestaande

fietspad op de Laan van Nieuw Oost Indie aan de zijde van het station naar een fietspad in

twee richtingen;

dat voor de bovenstaande verkeersmaatregelen (met uitzondering van de fietsstrook) eerder in

2019 een aanvraag is ingediend en is ingetrokken (kenmerk BWT-00143VKZ19) maar dat

inmiddels verkeerstellingen zijn gedaan en een bewonersavond is gehouden zodat voor deze

verkeersmaatregelen nu opnieuw een aanvraag is ingediend tot het nemen van een verkeersbesluit;

dat gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer juncto artikel 2 Wegenverkeerswet kan worden opgemerkt dat met het nemen

van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het volgende wordt nagestreefd:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid/doorstroming van het verkeer; dat het voornemen om deze verkeersmaatregel(en) in te stellen op de voorgeschreven wijze is gepubliceerd en gedurende een periode van vier weken ter inzage heeft gelegen teneindebelanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze daarop kenbaar te maken; dat geen reactie is ingekomen; dat ten aanzien van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden; dat de betreffende weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Den Haag en zijn gelegenbinnen de bebouwde kom van die gemeente; gelet op de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Den Haag en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit; gelet op artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 1, artikel 4eerste lid, artikel 12 onder a en b, artikel 18, artikel 21 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 460, 1990); BESLUITEN:  door het plaatsen van borden volgens model A0130 zb en A0230 ze, waarop aangegeven het getal 30, van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) op het gedeelte van de Anna van Hannoverstraat dat is gelegen tussen de Wilhelmina van Pruisenweg en de Laan van Nieuw Oost Indie een 30 km/uur-gebied in te stellen zodat daar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening: door het plaatsen van borden volgens model C02 en C03 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990), met onderborden volgens model OB 54, (partieel) eenrichtingsverkeer in te stellen op  het gedeelte van deAnna van Hannoverstraat dat is gelegen tussen de Wilhelmina van Pruisenweg ende Laan van Nieuw Oost (inrijden toegestaan vanaf de zijde van de Wilhelmina vanPruisenweg), dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening: door het plaatsen van borden volgens model G11 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990), met onderborden volgensmodel OB505 het fietspad op de Laan van Nieuw Oost Indie (zijde station) tussende gemeentegrens en de Anna van Hannoverstraat aan te wijzen als verplicht fietspadin twee richtingen, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening;   afbeeldingen van een fiets zijn aangebracht, dit weggedeelte af te scheiden en overeenkomstig  artikel 1, sub n, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990)  als fietsstrook aan te wijzen, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:Anna van Hannoverstraat, gelegen tussen de Wilhelmina van Pruisenweg en de Laan van Nieuw Oost Indie;  dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen verkeers- maatregelen/-verkeersbesluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en de daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;  dat bovengenoemde maatregel(en) gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden ingezien bij het Haags Informatiecentrum, Spui 70, Den Haag; Burgemeester en wethouders van Den Haag,namens deze: Senior medewerker Vergunningen, M.D. Shamlal  Afdruk aan: 1* DPZ / Wegbeheer Stadsdeel Centrum1* DPZ / Wegbeheer Stadsdeel Haagse Hout1* Politie Haaglanden, Team Verkeer (DHG.Infra.ABC@politie.nl)1* DSB/IBDH (VOV@denhaag.nl)1* DSO Mobiliteit (secretariaatmobiliteit@denhaag.nl)  BEZWAARSCHRIFTBent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet. Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB / bezwaar.Postbus 12 600 2500 DJ DEN HAAG Vermeld in uw bezwaarschrift:naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;de datum en handtekening;een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;de argumenten voor bezwaar. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.