Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendStaatscourant 2020, 28407VerkeersbesluitenRegistratienummer 1504031

Logo Purmerend

Burgemeester en wethouders van Purmerend;

overwegende dat:

 

Alle beschikbare parkeerruimte in de straten; Stationsweg, Wilhelminalaan, Julianastraat, Julianaplein, Primulastraat, Goudenregenstraat, Goudenregenplein, Meidoornplein, Irisplein, Orchideeënstraat, Anjelierenstraat, Dahliastraat, Gedempte Nieuwe Sloot, Hortensiastraat, Hyacintenstraat, Narcissenstraat, Chrysantenstraat, Jan van Egmondstraat, Asterstraat, Anemonenstraat, Rozenstraat, Seringenstraat, Jasmijnstraat, Vooruitstraat, Violenstraat en Bernard Nieuwentijtstraat daar waar mogelijk ook als zodanig is ingericht en aangegeven;

bij verkeersbesluit 206 van 17 mei 1989 voor het Centrumgebied reeds een parkeerverbodzone is vastgesteld;

bij verkeersbesluit 257 van 16 maart 1996 de parkeerverbodzone voor het Centrumgebied is uitgebreid met de straten Liduinatuin, Emmakade, Poststeeg, Herengracht, Julianaplein, Oranjestraat, Fresiastraat, Vooruitstraat en Bernard Nieuwentijtstraat (voor zover het gedeelte tussen de Vooruitstraat en huisnummer 22);

bij verkeersbesluit 389 van 2 juli 2009 de parkeerverbodzone voor zover het betreft de Bernard Nieuwentijtstraat uitgebreid is tot de gehele straat;

het voorgestelde gebied aansluit bij de parkeerverbodzones genoemd in hiervoor genoemde verkeersbesluiten;

er binnen het voorgestelde gebied een toenemende parkeerdruk en overlast ervaren wordt;

het instellen van een parkeerverbodzone met zich meebrengt dat het binnen de zone verboden is te parkeren anders dan op de aangegeven parkeermogelijkheden zoals parkeerhavens en parkeervakken;

het parkeren buiten de aangegeven parkeermogelijkheden kan worden tegengegaan, doordat handhavend tegen overlast van verkeerd geparkeerd staande motorvoertuigen kan worden opgetreden;

de nieuwe parkeerverbodzone wordt begrensd door het Noord-Hollands kanaal, de spoorlijn Purmerend-Zaandam, Wilhelminalaan, Julianastraat, Julianaplein, Vooruitstraat, Dahliastraat, Bernard Nieuwentijtstraat, Violenstraat en Jasmijnstraat;

dat overleg heeft plaatsgevonden met de politie, zoals is voorgeschreven in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), waarbij te kennen is gegeven dat de politie positief adviseert op het instellen van de parkeerverbodzone;

deze maatregel tevens wordt genomen uit het oogpunt van het beschermen van weggebruikers en passagiers en de openbare orde;

gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet de maatregel mede strekt tot het verzekeren van de veiligheid op (en de bruikbaarheid van) de weg;

de betreffende wegen en/of weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Purmerend;

gelet op:

 

 • 1.

  De toepasselijke artikelen van de Wegenverkeerswet 1994;

 • 2.

  het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • 3.

  het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • 4.

  de mandaat- en machtigingslijst 2018, waarbij de teammanager van het team Vergunningen, Beleid en Advies gemachtigd is tot het vaststellen van permanente verkeersmaatregelen.

BESLUITEN

 • 1.

  Met ingang van 1 juli 2020 de bestaande parkeerverbodzone uit te breiden met het gebied dat wordt begrensd door het Noord-Hollands kanaal, de spoorlijn Purmerend-Zaandam, Wilhelminalaan, Julianastraat, Julianaplein, Vooruitstraat, Dahliastraat, Bernard Nieuwentijtstraat, Violenstraat en Jasmijnstraat door de borden E1-ZB, E1-ZE en E1 als genoemd in bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen van de locaties als aangegeven op bijgevoegde tekening.

 • 2.

  Met ingang van 1 juli 2020 de borden E1-ZB en E1-ZE (2x) als genoemd in bijlage I van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen op de hoek Jaagweg – Rozenstraat, eveneens als aangegeven op bijgevoegde tekening.

Purmerend, 18 mei 20120

namens burgemeester en wethouders van Purmerend,

de teammanager Vergunningen, Beleid en Advies,

J.H.H. de Bruijn

Bekend gemaakt op:22 mei 2020

 

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift sturen naar burgemeester en wethouders van Purmerend. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:

 • uw naam en adres

 • de datum

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft

 • waarom u bezwaar heeft

U kunt u bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van uw DigiD. Kijk op www.purmerend.nl/bezwaar.