Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2020, 2837VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het opheffen van één parkeerplaats op de carpoolplaats aan de Elspeterweg in de gemeente Nunspeet

Logo Rijkswaterstaat - Dienst Oost-Nederland

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

BESLUIT

Door middel van het aanbrengen van markering op het wegdek (NP), één van de parkeerplaatsen op de carpoolplaats aan de Elspeterweg in de gemeente Nunspeet, op te heffen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Aanvraag/inleiding

Op 4 oktober 2019 is een verzoek ontvangen van de gemeente Nunspeet, waarin zij vragen een brandput te mogen aanleggen op de carpoolplaats aan de Elspeterweg in de gemeente Nunspeet, ten behoeve van de bestrijding van natuurbranden en branden op de rijksweg A28. Om de brandput bereikbaar te houden voor de brandweer dient één van de parkeerplaatsen nabij de brandput opgeheven te worden.

De aanvraag voor het opheffen van de parkeerplaats is geregistreerd onder zaaknummer: RWSZ2019-00019042.

Wettelijke basis

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder a, van de WVW 1994 ben ik bevoegd dit besluit te nemen.

Doel

In verband met de modernisering van het wagenpark van de brandweer moeten nieuwe brandputten worden aangebracht.

Eén van de locaties voor een nieuwe brandput is de carpoolplaats aan de Elspeterweg in de gemeente Nunspeet. Op deze locatie zijn de aanrijdroutes optimaal voor de bestrijding van zowel natuurbranden als branden op de rijksweg A28.

Om de brandput bereikbaar te houden voor de brandweer zal één van de bestaande parkeerplaatsen op de carpoolplaats aan de Elspeterweg in de gemeente Nunspeet worden opgeheven.

Maatregelen

Door middel van het aanbrengen van markering op het wegdek (NP), zal de brandput op de carpoolplaats aan de Elspeterweg in de gemeente Nunspeet bereikbaar zijn voor de brandweer.

MOTIVERING

Het opheffen van één van de parkeerplaatsen op de carpoolplaats aan de Elspeterweg in de gemeente Nunspeet is bedoeld om de brandput op de carpoolplaats bereikbaar te houden van de brandweer.

De doelstelling van de WVW 1994 zoals aangegeven in artikel 2 lid 1 en lid 2 is:

Primair:

Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; 

 

Secundair:

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer en;

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden. 

 

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van de weggebruikers en passagiers bij (natuur)branden is het gewenst om één van de parkeerplaatsen van de carpoolplaats aan de Elspeterweg in de gemeente Nunspeet op te heffen. 

De belangen van Rijkswaterstaat, te weten het beschermen van het waterstaatswerk en het verzekeren van het doelmatig en veilig gebruik van dat werk, zijn voldoende gewaarborgd. 

De belangen van derden worden met het opheffen van één parkeerplaats op de carpoolplaats, voor zover bekend, niet geschaad.

Wegtraject 

De situatie is aangegeven op de bij dit besluit behorende locatiefoto. De carpoolplaats aan de Elspeterweg is in beheer bij het Rijk en is gelegen nabij de rijksweg A28 ter hoogte van km 63,4b HRR in de gemeente Nunspeet.

GEVOLGDE PROCEDURE 

Door mij is geen voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Reden hiervan is, dat ik ervan uit ga dat belanghebbenden door het nemen van dit besluit niet in hun rechten worden aangetast. 

 

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de Korpschef, namens deze de verkeersadviseurs van de Politie in Oost-Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN 

Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningverlening van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. De afdeling is bereikbaar via telefoonnummer 06-15952831.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?

Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?

Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt? 

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U dient hiervoor wel belanghebbende bij het besluit te zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?

Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken?

Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?

Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken?

Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken? 

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de afdeling vergunningverlening van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE UTRECHT. De medewerkers van de afdeling vergunningverlening kunnen met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken dient u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat, t.a.v. de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE UTRECHT.  

In het bezwaarschrift dient in ieder geval het volgende te staan:

uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;

een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);

de reden waarom u bezwaar maakt;

de datum en uw handtekening. 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen. Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd. Indiening kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.