Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 28260VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - Verkeersbesluit wijzigen voorrangssituatie Appelaarseweg/Molenstraat te Fijnaart

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat de Appelaarseweg en de Molenstraat gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Fijnaart;

 • 2.

  dat deze wegen in beheer en onderhoud zijn van de gemeente Moerdijk;

 • 3.

  dat in de huidige situatie het verkeer, dat op de Molenstraat rijdt, voorrang heeft op het verkeer dat uit de Appelaarseweg komt;

 • 4.

  dat er een herinrichting van de Appelaarseweg en de T-splitsing met de Molenstraat heeft plaats gevonden;

 • 5.

  dat beide wegen in een 30km/u zone liggen en deze, conform duurzaam veilig richtlijnen, normaliter gelijkwaardig met elkaar kruisen;

 • 6.

  dat het daarom wenselijk is de verkeerssituatie op de T-splitsing Appelaarseweg/Molenstraat aan te passen en er een gelijkwaardige kruising van te maken;

 • 7.

  dat de kruising wordt ingericht door middel van een optische kruispuntplateau en asfalt i.v.m. trillingsoverlast aan de nabijgelegen woningen;

 • 8.

  dat deze maatregel – met verwijzing naar artikel 2, van de Wegenverkeerswet 1994 – gewenst is voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • 9.

  dat niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan;

 • 10.

  dat instemming met de maatregel bestaat bij de politie.

   

Besluiten

 • 1.

  om de voorrangssituatie Appelaarseweg / Molenstraat te Fijnaart te wijzigen en het kruisingsvlak in te richten als een gelijkwaardige kruising.

 •  

 •  

Zevenbergen 21 april 2020

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P. van der Putten

Teamleider afdeling Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.