Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2020, 28254VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit GPP Voorstraat Willemstad

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • - dat aanvrager in het bezit is van een gehandicapten parkeerkaart;

  - dat aanvrager woonachtig is aan de Voorstraat te Willemstad;

  - dat aanvrager de gemeente Moerdijk heeft verzocht om nabij zijn/haar woning een op kenteken gereserveerde gehandicapten parkeerplaats toe te wijzen;

  - die parkeerplaats is bedoeld voor het parkeren van het voertuig met kenteken GD-112-J;

  - dat die aanvraag kan worden ingewilligd, gezien de parkeerdruk ter plaatse, het gegeven dat het voertuig niet op eigen terrein kan worden geparkeerd en dat de aanvrager beschikt over een gehandicapten parkeerkaart van het kaarttype "bestuurder";

  - dat in gevallen als deze – en uitzonderingen daargelaten – een voor de aanvrager gunstig gelegen bestaand parkeervak als zodanig wordt aangeduid;

  - dat er nabij de woning van aanvrager geparkeerd kan worden;

  - dat het voor de aanvrager gewenst is daar een parkeervak, met bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken "GD-112-J" aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;

  - dat instemming met de maatregel bestaat bij de politie.

   

 •  

Besluiten

- Door plaatsing van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990, met daaronder een onderbord met kenteken GD-112-J, een parkeervak in de Voorstraat, aan te duiden als een voor het voertuig van de aanvrager gereserveerde gehandicapten parkeerplaats;

 

Zevenbergen 2 juni 2020

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P. van der Putten

Teamhoofd infrastructuur

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.