Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendStaatscourant 2020, 28055VerkeersbesluitenRegistratienummer 1514954

Logo Purmerend

Burgemeester en wethouders van Purmerend;

overwegende dat:

 

Er een verzoek ingediend is om nabij de ingang van de praktijk voor fysiotherapie aan het Abel Tasmanplein 93 een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te richten ten behoeve van bezoekers van de praktijk;

 

het Abel Tasmanplein de mogelijkheid biedt deze parkeerplaatsen te realiseren volgens bijgevoegde tekening;

 

dit besluit op wegen van de gemeente Purmerend van toepassing is;

 

dit weggedeelte is gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Purmerend en in beheer is van de gemeente Purmerend;

 

gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet, de maatregel mede strekt tot het verzekeren van de bruikbaarheid van de weg;

 

deze maatregel tevens wordt genomen uit het oogpunt van het beschermen van weggebruikers en passagiers en de openbare orde;

 

overleg heeft plaats gevonden met de politie Noord-Holland, Zaanstreek-Waterland, Purmerend, waarbij te kennen is gegeven dat met de voorgestelde verkeersmaatregel wordt ingestemd;

 

Gelet op:

- de toepasselijke artikelen van de Wegenverkeerswet 1994;

- het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

- het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

- de mandaat- en machtigingslijst 2018, waarbij de teammanager van het team Vergunningen, Beleid en Advies gemachtigd is tot het vaststellen van permanente verkeersmaatregelen;

Besluiten:

 

  • 1.

    Met ingang van 29 juni 2020 door plaatsing van een bord E6 als vermeld in Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, aan het Abel Tasmanplein nabij nummer 93 een parkeerplaats in te richten als algemene gehandicapten parkeerplaats overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening.

 

Purmerend, 18 mei 20120

namens burgemeester en wethouders van Purmerend,

de teammanager Vergunningen, Beleid en Advies,

J.H.H. de Bruijn

Bekend gemaakt op:21 mei 2020

 

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift sturen naar burgemeester en wethouders van Purmerend. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:

  • uw naam en adres

  • de datum

  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft

  • waarom u bezwaar heeft

U kunt u bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van uw DigiD. Kijk op www.purmerend.nl/bezwaar.