Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2020, 2765VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het instellen van 60 km/uur op de Savoyaardsweg te Hoek, gemeente Terneuzen

Logo Waterschap Scheldestromen

 

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

dat de Savoyaardsweg gedeeltelijk in beheer is van waterschap Scheldestromen;dat de weg een gebiedsontsluitingsweg is met een snelheidsregime van 80 km/uur;

dat bij de fietsoversteek nabij Poort 3 een snelheidsregime geldt van 50 km/uur;

dat er diverse haakse bochten in de weg aanwezig zijn, waar verkeer niet met 80 km/uur door heen kan rijden;

dat er diverse bedrijven een directe aansluiting hebben op de weg;

dat de meerdere in- en uitritten aan de Savoyaardsweg voor gevaarlijke situaties voor het verkeer zorgen, omdat verkeer met lage snelheid de weg oprijdt en omdat op een gebiedsontsluitingsweg over het algemeen geen afslaand verkeer verwacht wordt;

dat vanwege een grote uitbreiding bij Elsta het aantal transportbewegingen van het vrachtverkeer zal toenemen met 100 per dag;

dat het gebruik van de weg met diverse erfaansluitingen en relatief veel vrachtverkeer met een bestemming langs de weg niet overeenkomt met de functie van de weg;

dat volgens de CROW-normen de Savoyaardsweg een erftoegangsweg, met het bijbehorende snelheid van 60 km/uur, zou moeten zijn;

dat de belijning conform wordt aangepast;dat ter hoogte van de fietsoversteek de snelheid van 50 km/uur komt te vervallen, omdat 60 km/uur voldoende laag is om veilig oversteken van fietsers te garanderen;

dat de gemeente Terneuzen de Herbert H. Dowweg, het verlengde van de Savoyaardsweg, het wegvak tussen de Lovenpolderstraat en Poort 3 aanwijst als erftoegangsweg;

dat dit verkeersbesluit een aanvulling is op het besluit wat de gemeente Terneuzen neemt;

dat hierdoor de bestaande zones 60 km/uur in de Lovenpolder en richting de Wevelswaaldijk worden uitgebreid;

dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 4-12-2019);

dat dit voorstel in samenwerking met de gemeente Terneuzen is voorbereid.

 

Besluit tot het instellen van een 60 km/uur zone op de Savoyaardsweg door uitbreiding van de zone 60 km/uur, door het plaatsen van de herhalingsborden zone 60 km/uur (A01-60-ZB) ter hoogte van Poort 3 en de Lovenpolderstraat, het verwijderen van het bord einde zone 60 km/uur (A02-60-ZE) bij de Lovenpolderstraat, het aanpassen van de belijning op de Savoyaardsweg en door het verwijderen van de borden A01-50 en A02-50, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

Middelburg, 17 december 2019

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. R. de Nood

adjunct afdelingshoofd wegen

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.