Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2020, 27541Ruimtelijke plannenBestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ‘Ederveen, Hoofdweg 112’

Logo Ede

Zaaknummer 133659

 

Op 7 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Ede het bestemmingsplan ‘Ederveen, Hoofdweg 112’ gewijzigd vastgesteld. Dit vastgestelde bestemmingsplan heeft nummer NL.IMRO.0228.BP2019EDRV0003-0301.

Inzage

U kunt het plan en de daarbij behorende stukken van donderdag 21 mei 2020 tot en met woensdag 1 juli 2020 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

Gebied en gevolg

Het plangebied ligt ten zuidoosten in de kern Ederveen aan de Hoofdweg 112. Het plan maakt twee vrijstaande woningen en een appartementencomplex voor jongeren met een hulpvraag mogelijk.

 

Bij de vaststelling zijn wijzigingen aangebracht op het bestemmingsplan ‘Ederveen, Hoofdweg 112’ zoals dat op 7 mei 2020 is vastgesteld.

Wijzigingen op de verbeelding

• Bij de woningen aan de Hoofdweg is langs de Munnikebeek en de Wallenburg aan de noord en zuidzijde een strook met de bestemming ‘Tuin’ opgenomen.

• Ter hoogte van de bestemming ‘Agrarisch’ is aan de noordzijde de bestemming ‘Groen’ verwijderd.

 

Voor de exacte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan.

Beroep

Bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens de inzageperiode schriftelijk beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen wanneer u op tijd een zienswijze op het ontwerpplan heeft ingediend, of aan kunt tonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, of wanneer u bezwaar heeft tegen de wijziging van het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerpplan.

Daarnaast kunt u gedurende deze periode een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Zonder dat treedt het vastgestelde plan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Zowel het beroepsschrift als het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen. Dit kan via de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.