Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2020, 26215Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Madestein - Vroondaal, 3e herziening gewijzigd vastgesteld

Logo 's-Gravenhage

De gemeenteraad heeft bij besluit van 16 april 2020 het bestemmingsplan Madestein - Vroondaal, 3e herziening gewijzigd vastgesteld.

Met ingang van 12 mei 2020 wordt het vastgestelde bestemmingsplan Madestein - Vroondaal, 3e herziening gedurende een termijn van 6 weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

- op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl waar het bestemmingsplan Madestein - Vroondaal, 3e herziening te vinden is onder planID: NL.IMRO.0518.BP0338AMadeVroon3h-50VA;

- op de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen onder Bestemmingsplannen > stadsdeel Loosduinen > Madestein - Vroondaal, 3e herziening;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur).

Beroepsmogelijkheid

Van 13 mei tot en met 23 juni 2020 kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden:

- die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;

- die bezwaar hebben tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan. De wijzigingen zijn terug te vinden in het onderdeel ‘Staat van wijzigingen’ van het raadsvoorstel/-besluit RIS 304959;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 24 juni 2020, tenzij gedurende bovengenoemde termijn naast het indienen van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als dat het geval is, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.