Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2020, 26070Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Hoofddorp Kruisweg 583 en 631’ (artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening)

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 16 april 2020, nummer 2020.0000172, het bestemmingsplan ‘Hoofddorp Kruisweg 583 en 631’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGdhkkrsw583en631-C001 en is conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vastgelegd en in die vorm vastgesteld.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Het plan

Het plan omvat de twee percelen Kruisweg 583 en 631 te Hoofdorp, in het gebied De Hoek. Het maakt twee hotels mogelijk, ter vervanging van de huidige kantoorbebouwing op genoemde percelen.

 

Inzien

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting) kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro 

Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp, Raadhuisplein 1. Op afspraak zijn de stukken dagelijks in te zien van 9-17 uur. Een afspraak hiervoor maakt u via 0900–1852.

De inzagetermijn begint op 12 mei 2020 en duurt zes weken.

Beroep

Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen, kunnen de volgende mensen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om

een zienswijze in te dienen.

Het beroep dient schriftelijk te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag, of digitaal via https://digitaalloket.raadvanstate.nl 

Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde inzagetermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervoor gelden ook de bovengenoemde post- en internetadressen.

Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.