Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 26020VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verkeersmaatregelen nieuwe situatie Graafsebaan Heesch

Logo Bernheze

 

 

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) inge-volge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 12, lid a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van borden D1, D2, B6, G11, L3 uit bijlage 1 van het RVV 1990 geschiedt krachtens een verkeersbe-sluit;

• artikel 12, lid b van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van doorgetrokken strepen (artikel 76 RVV1990), voetgangersoversteekplaatsen (hoofdstuk IV onder 9 uit de uitvoeringsvoorschriften BABW) en haaientanden als bedoeld in artikel 80 RVV 1990, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

• de Graafsebaan en Elzenseloop zijn gelegen in de kern Heesch en in eigendom en beheer zijn bij de gemeente Bernheze;

• op de Graafsebaan een gebiedsontsluitingsweg is met een maximumsnelheid van 50 km/uur en is ingesteld als voorrangsweg binnen de bebouwde kom;

• de Elzenseloop een erftoegangsweg is binnen de bebouwde kom met een maxi-mumsnelheid van 30 km/uur;

• de Elzenseloop een van de aansluitingen op de ontsluitingswegen is rondom de wijk De Hoef;

• op dit kruispunt een rotonde wordt gerealiseerd om twee redenen;

• de rotonde zowel snelheidsremmend werkt voor doorgaand verkeer op de Graaf-sebaan;

• de rotonde ook een veilige aansluiting geeft op de Graafsebaan in plaats van een voorrangskruispunt;

• de Graafsebaan binnen de bebouwde kom in 2019 opnieuw is ingericht van een voormalige brede provinciale weg naar een nieuwe weg met smallere rijstroken;

• de weg nu is ingericht volgens de laatste inrichtingsrichtlijnen en dat de rotonde een onderdeel is van die inrichting;

• voorheen de Graafsebaan een lange brede rechte weg was als voormalige verbin-ding parallel aan de A59 is deze nu een gebiedsontsluitingsweg die de woonwijk ontsluit en een verbinding is tussen de rest van Heesch en knooppunt Paalgraven;

• met de nieuwe inrichting de verwachting is dat de gereden snelheid van het verkeer veel beter gaat passen bij de bestaande maximumsnelheid van 50 km/uur;

 

• ten oosten van het kruispunt Graafsebaan-Elzenseloop een bushalte wordt aange-legd;

• de gemeente voorafgaand aan de herinrichting van de Graafsebaan overleg heeft gehad met o.a. de busmaatschappij;

• op de Graafsebaan tussen de Nistelrodeseweg en knooppunt Paalgraven twee bushaltes zijn gelegen over een afstand van ruim 2 kilometer, waarvan de oostelij-ke bushalte buiten de bebouwde kom is gelegen;

• zowel de gemeente als de busmaatschappij het wenselijk vindt om een extra bus-halte te realiseren om de vervoersmogelijkheden van de wijk te verbeteren;

• de locatie bij de Elzenseloop het meest logisch is omdat deze weg de meest ooste-lijke aansluiting is van de wijk en de Elzenseloop ook het meest centraal is gelegen in de nieuwe wijk;

• de bushalte ter hoogte van huisnummer 26 komt te vervallen;

• de bushalte bij huisnummer 26 op een onlogische plek is gelegen omdat er vanuit de wijk geen toegangswegen aanwezig waren en bewoners daarom veelal aange-wezen waren op de bushalte aan de Nistelrodeseweg;

 

• in dit verkeersbesluit ook kleine wijzigingen worden meegenomen ten behoeve van de aanpassing van de Graafsebaan binnen de bebouwde kom;

• de Graafsebaan in 2019 opnieuw is ingericht;

• met de herinrichting de weg zoveel mogelijk conform de inrichtingsrichtlijnen is uit-gevoerd en hiertoe een aantal zaken is gewijzigd;

• niet voor alle zaken een verkeersbesluit is vereist en dat daarom de verkeersbe-sluitplichtige zaken in dit besluit worden meegenomen;

• het hierbij gaat om het plaatsen van gebodsborden die aangeven welke zijde be-stuurders moeten passeren (D2) en de borden die de voorrang regelen bij wegver-smallingen (F5 en F6);

• wegversmallingen niet goed passen bij een gebiedsontsluitingsweg en deze onvol-doende snelheidsremmend waren;

• daarom is gekozen voor het toepassen van slingers in de weg op een aantal punten waarbij gebodsborden voor het passeren aan de rechterzijde (bord D2) met gele kokers zijn geplaatst;

• de slingers op een versmalde rijbaan een betere snelheidsremmende werking heb-ben dan een enkele wegversmalling met voorrangsregeling;

 

• het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschap-pelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorko-men of te beperken alsmede voor het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg voor de het evenement;

• de maatregel bovendien wordt genomen om weggebruikers te beschermen en de veiligheid op de weg te verzekeren voor marktkooplui en bezoekers;

• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Oost-Brabant;

 

 

 

 

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluiten om:

1. het realiseren van een rotonde op het kruispunt Graafsebaan met de Elzenseloop waarbij de verkeersmaatregelen van kracht zijn met de volgende borden uit bijlage 1 van RVV1990:

a. D1 om een verplichte rijrichting aan te geven voor bestuurders die de roton-de naderen;

b. D2 voor het verplicht passeren aan de zijde die de pijl aangeeft (rechts);

c. B6 in combinatie met haaientanden zodat alle bestuurders op de rotonde voorrang genieten;

d. G11 voor het instellen van een verplicht fietspad op het pad aan de buitenzij-de van de rotonde;

e. L2 in combinatie met bijbehorende witte markering voor een voetgangers-oversteekplaats een voetgangersoversteekplaats in te stellen aan de zuid-kant en oostkant van de rotonde;

2. het verplaatsen van bord A130 (zone) en A230 (einde zone) naar een locatie direct ten zuiden van de rotonde;

3. door het verplaatsen van borden L3 uit bijlage 1 van het RVV1990 in combinatie met blokmarkering (als bedoeld in hoofdstuk IV onder 8 van de uitvoeringsvoorschriften BABW) vanaf huisnummer 26 naar de nieuwe locatie ten oosten van de rotonde om hier een bushalte in te stellen aan weerszijden van de weg;

4. door het aanbrengen van een doorgetrokken streep (als bedoeld in artikel 76 RVV199) aan de oostzijde van de rotonde tussen de bushaltes om een inhaalverbod in te stellen;

5. door het verwijderen van borden B1 (uit bijlage 1 van het RVV1990) en het plaatsen van borden B2 (uit bijlage 1 van het RVV1990) de voorrangsweg ter hoogte van de rotonde op te heffen;

6. door het verwijderen van borden F5 en F6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 de voor-rangssituatie op de wegversmallingen op een aantal locaties op de Graafsebaan op te heffen;

7. door het plaatsen van borden D2 op middengeleiders op een aantal locaties op de Graafsebaan aan te geven dat men rechts van deze middengeleider moet passe-ren.

 

 

Datum besluit: 6 mei 2020

 

Namens burgemeester en wethouders,

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige Domein Leefomgeving

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Zorg dat uw brief het vol-gende bevat:

• uw naam, adres

• datum

• handtekening

• met welk besluit u het niet eens bent

• argumenten voor uw bezwaar

Richt uw bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.

 

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer informa-tie vindt u op onze website: www.bernheze.org/bezwaar.

 

Bekendmaking van dit besluit gebeurd op de volgende manier.

• Een publicatie in de DeMooiBernhezerKrant;

• Een publicatie in de Staatscourant;

• Een publicatie in het Gemeenteblad;

• En het besluit met bijlagen ligt de dag na de publicatie 6 weken ter inzage in het gemeentehuis in Heesch.