Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2020, 25226VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het instellen van tijdelijk éénrichtingsverkeer op de Koggerandweg, te Middenmeer, uitgezonderd landbouwverkeer en (brom)fietsers doormiddel van het plaatsen van bord C2 en C3 met OB54 en OB55.

Logo Hollands Kroon

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon zijn op grond van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van besluit

Op grond van het bepaalde in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer kan het bevoegd gezag onder bepaalde omstandigheden tijdelijke verkeerstekens plaatsen of tijdelijke maatregelen uitvoeren.

Indien de tijdelijke plaatsing of de tijdelijke maatregel van kortere duur is dan vier maanden, behoeft geen verkeersbesluit te worden genomen.

Onder de gegeven omstandigheden wordt dit thans wel nodig geacht.

Motivering

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst om op de Koggerandweg, tussen de ingang van afvalbrengstation HVC en de Westerdijk, te Middenmeer een tijdelijke éénrichting in te stellen, uitgezonderd landbouwverkeer en (brom)fietsers, doormiddel van bord C2 en C3 met OB54 en OB55. E.e.a. zoals aangegeven in de bijlage van dit besluit.

Met het bovenstaande wordt beoogd dat het wachtende verkeer voor de ingang van HVC op de Koggerandweg kan wachten en niet op de N239 en de rotonde voor HVC. Door de maatregelen rondom het Corona-virus mogen er minder mensen tegelijkertijd op het terrein van HVC zijn. Er wordt op dit moment wel een toenemende drukte gezien van mensen die afval weg willen brengen. De wachtende mensen stonden eerder stil op de N239. Door de omleiding en de éénrichting wordt men gedwongen om op de Koggerandweg te wachten, wat als een veiligere verkeerssituatie wordt gezien.

Deze maatregelen zullen net zo lang in stand blijven zolang de maatregelen rondom het Corona-virus van kracht zijn.

Belangenafweging

Overeenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord.

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er 22-04-2020 verleg geweest met de gemandateerde van de politiechef, eenheid Noord-Holland, en deze kan instemmen met bovengenoemde maatregel.

Awb-procedure

Er heeft geen ontwerpbesluit ter inzage gelegen.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om tijdelijk éénrichtingsverkeer op de Koggerandweg, te Middenmeer, in te stellen, uitgezonderd landbouwverkeer en (brom)fietsers, doormiddel van het plaatsen van bord C2 en C3 met OB54 en OB55.

Mededelingen

De borden zijn vooruitlopend op het aflopen van de bezwarentermijn geplaatst. U kunt tegen het besluit nog wel bezwaar indienen, binnen de gestelde termijn van 6 weken.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken met ingang van de dag na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Ook bestaat, indien onverwijlde spoed dat vereist, de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Deze voorziening kunt u richten aan: rechtbank Noord-Holland (Afdeling Publiekrecht, sectie bestuursrecht) postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Afschriften

Politie Noord-Holland

Ondertekening

Namens burgemeester en wethouders van Hollands Kroon

A. Schipper

Medewerker Verkeer en Vervoer