Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2020, 2415Overig

Bekendmaking watervergunning grondwateronttrekking vismigratierivier Afsluitdijk, Inspectie Leefomgeving en Transport

Waterwet

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, geeft ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis om positief te beschikken op de aanvraag van een watervergunning voor een onttrekking van grondwater ten behoeve van de realisatie van de vismigratierivier (vmr) in de Afsluitdijk.

Ter inzage legging

Het definitieve besluit, de aanvraag en de kennisgeving liggen van 17 januari 2020 tot en met 27 februari 2020 – gedurende 6 weken na publicatie in de Staatscourant – tijdens kantooruren ter inzage (alleen op afspraak met de afdeling vergunningverlening, team Leefomgeving, Bedrijven, Infra en Stoffen via het telefoonnummer 088 489 0000 in te zien) op het volgende adres:

Inspectie Leefomgeving en Transport;

Graadt van Roggenweg 500;

3531 AH, Utrecht.

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het besluit kan tot en met 27 februari 2020 beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend.

Het gemotiveerde beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank binnen het rechtsgebied waar u uw woonplaats heeft. Wanneer er beroep is ingesteld, bestaat er tevens de mogelijkheid om een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de desbetreffende rechtbank in te dienen. Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd.

Als burger kunt u ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met het Meld- en Informatie Centrum van de ILT, telefoonnummer 088 489 0000 (verwijs naar kenmerk 351791).