Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2020, 2380VerkeersbesluitenTijdelijk verkeersmaatregel tijdens rommelmarkt aan de Essenerweg te Kootwijkerbroek

Logo Barneveld

 

 

Burgemeester en wethouders van Barneveld;

 

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

overwegende dat op zaterdag 28 maart 2020 in manege Voorwaarts aan de Essenerweg in Kootwijkerbroek een rommelmarkt wordt georganiseerd;

 

dat het in het kader van de verkeersveiligheid noodzakelijk is op zaterdag 28 maart 2020 de volgende verkeersmaatregel te nemen:

 

 • 1.

  instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Essenerweg tussen de Schoonbeekhof en de Eindweg in Kootwijkerbroek; 

   

  dat overleg is gevoerd met de politie;

   

  dat bovengenoemde weg in beheer en onderhoud is bij de gemeente Barneveld;

 

BESLUIT

 

op zaterdag 28 maart 2020 van 07:00 uur tot 18:00 uur

 • 1.

  door middel van het plaatsen van borden (E01) van het RVV 1990 instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Essenerweg tussen de Schoonbeekhof en de Eindweg in Kootwijkerbroek. 

   

  Barneveld, 7 januari 2020

  namens burgemeester en wethouders,

   

     

  De heer A.J. van Lambalgen

  afdeling Bestuur en Dienstverlening

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Verkeersbesluiten liggen ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.

Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op www.barneveld/bezwaarmaken. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.