Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2020, 22700Overig

Vacature commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt bekend dat het ambt van:

commissaris van de Koning (m/v)

in de provincie Noord-Brabant per 1 oktober 2020 vacant is.

De bezoldiging behorende bij het ambt van commissaris van de Koning bedraagt € 12.246,36 bruto per maand.

De Minister heeft onlangs provinciale staten van Noord-Brabant gehoord over de aan de te benoemen commissaris van de Koning te stellen eisen van bekwaamheid en geschiktheid.

U kunt de profielschets en nadere relevante informatie verkrijgen via www.politiekeambtsdragers.nl/vacaturecvdk.nl 

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Een assesment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Indien u voor de functie in aanmerking wenst te komen, wordt u uitgenodigd dit uiterlijk 14 mei 2020 kenbaar te maken. Uw sollicitatie dient te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. U wordt verzocht uw sollicitatiebrief te voorzien van een handtekening en uw cv te voorzien van een recente pasfoto. Het heeft de voorkeur als u uw sollicitatie digitaal verstuurt naar sollicitatie.cvdk@minbzk.nl. Indien u dit wenst kunt u de sollicitatie tevens per post toezenden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit kan onder vermelding van de aanduiding “t.a.v. het hoofd van de afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid/Kabinet” en “Vertrouwelijk” op de enveloppe. Het adres is Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Provinciewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.

Bij eventuele vragen over de procedure of functie kunt u telefonisch contact opnemen met Olger van Dijk, hoofd van de afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid/Kabinet, via 070-4266196.