Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 22301VerkeersbesluitenRectificatie, i.v.m. corona virus, Verkeersmaatregelen Brinkfest op 27 april 2020 (Koningsdag) te Oudemirdum, gaat niet door.

Logo De Fryske Marren

 

Kenmerk: EV 20200032/1940202068

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Grand Café De Nostalgie te Oudemirdum binnengekomen op 17 februari 2020 om ten behoeve van het organiseren van Brinkfest op maandag 27 april 2020 (Koningsdag) enkele wegen in het centrum van Oudemirdum af te mogen sluiten;

 

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

overwegende dat:

• Een tent met muziekpodium, bar en enkele tenten worden geplaatst in de dorpskern;

• een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

• het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

• deze wegen binnen de bebouwde kom van Oudemirdum liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

• overleg met de politie heeft plaatsgevonden.

 

besluiten:

tussen 27 april 2020 14:00 uur tot en met 28 april 2020 00:30 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

• De Brink

 

Joure, 16 maart 2020

 

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

 

Ben Siebers,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving a.i.

 

Rechtsbescherming

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

• de gronden van het bezwaar

 

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.