Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 22292VerkeersbesluitenVerkeersbesluit wijziging voorrangssituaties in Kleinwijk, Hoogstraat en Kerkveld te Nistelrode

Logo Bernheze

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BERNHEZE

 

 

Gelet op:

artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

artikel 12, lid a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van borden B4, B5, B6, F5 en F6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

artikel 12, lid b van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van haaientanden geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat:

de gemeente Bernheze samen met de provincie Noord-Brabant afspraken heeft gemaakt over de realisatie van een snelfietsroute vanuit Oss richting Uden via Heesch en Nistelrode;

de snelfietsroute grotendeels over bestaande wegen loopt en deze wegen worden hiervoor aangepast;

dit verkeersbesluit over de fase tussen Noorderbaan en Laar te Nistelrode gaat;

 

de snelfietsroute in Nistelrode tussen Noorderbaan en Laar uitgevoerd wordt als fietsstraat, waar ook autoverkeer toegestaan blijft;

de route door het dorp over een bestaande 30 km/uur-weg loopt;

met de aanleg van de fietsstraat geen wegen worden afgesloten, maar de weg ingericht wordt als fietsstraat waar autoverkeer te gast is;

gelijkwaardige kruispunten worden omgevormd naar inritconstructies en voorrangskruisingen om het fietscomfort te verbeteren en de snelheid van de fietser te verhogen, zoals afgesproken met de provincie Noord-Brabant;

 

de uitvoeringsvoorschriften van het BABW voorschrijven dat bord B6 binnen 30 km/h-zones slechts toegepast worden bij rotondes en kruispunten met

vrijliggende busbanen;

vrijliggende fietspaden;

vrijliggende brom/fietspaden;

een hoofdfietsroute die duidelijk als zodanig herkenbaar is en waarop slechts een ondergeschikte hoeveelheid gemotoriseerd verkeer voorkomt.

 

de fietsstraat is beoogd om te liggen op de route Kleinwijk, Kerkveld en Hoogstraat;

in de afgelopen jaren alleen een verkeerstelling is uitgevoerd in de Kerkveld en dat hier in 2014 in totaal 1.690 motorvoertuigen per etmaal op een gemiddelde werkdag reden;

dit er tussen de 30 en 50 per uur per richting zijn, waarbij het in de spits het iets drukker is.

uit de resultaten van die verkeerstelling het aantal fietsers niet te herleiden is;

de gemeente beoogt een hoger fietsgebruik door het realiseren van de fietsstraat;

de gemeente dit wil realiseren door enerzijds het faciliteren van de route ten opzichte van andere (parallelle) routes en anderzijds door het promoten van de fietsroute als geheel tussen Uden en Oss waar dit een onderdeel van is;

 

de provincie Noord-Brabant met de gemeenten een aantal uitgangspunten heeft opgesteld voor de snelfietsroutes;

de ambitie van de provincie Noord-Brabant is om:

het aantal fietsverplaatsingen naar te laten groeien naar 28-30%,

het vergroten van de bereikbaarheid,

het verminderen van de filedruk,

bevorderen van de gezondheid,

het leveren bijdrage aan beter milieu.

de gemeente Bernheze hier aan bijdraagt met de aanleg van snelle fietsroutes;

 

deze fietsroute parallel is gelegen aan de doorgaande route door Nistelrode: Laar en Weijen;

door fietsers te stimuleren van deze route gebruik te maken de verwachting is dat deze fietsroute meer gebruikt wordt door fietsers en de route Laar/Weijen minder gebruikt wordt door fietsers;

deze twee punten hebben waarschijnlijk een positieve uitwerking op de (subjectieve) verkeersveiligheid;

 

de fietsstraat wordt als voorrangsweg uitgevoerd. De keuze voor fietsstraat is genomen om de positie van de auto ondergeschikt te laten zijn aan het fietsverkeer, autoverkeer is te gast;

binnen de provincie Noord-Brabant krijgt de fietser op bepaalde routes meer status door het aanwijzen van snelfietsroutes. Dit betekent dat de fietser op deze route zoveel mogelijk wordt gefaciliteerd door een comfortabele, snelle, directe route aan te wijzen die ook zoveel mogelijk voorrang geniet;

binnen een 30 km-zone rijden alle bestuurders op dezelfde weg, waarbij de zichtbaarheid optimaal is en men met elkaar rekening moet houden. Door het instellen va de voorrang voor de fietser op deze route wordt het gebruik van deze route voor fietsers verder gestimuleerd;

het belang van andere bestuurders in zijstraten om voorrang te krijgen is minder groot omdat deze route is aangewezen als veilig, direct en comfortabel voor fietsverkeer;

 

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de gemandateerde van de korpschef van het regionaal politiekorps Brabant-Noord, district Maasland.

de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken, het beschermen van de weggebruikers met hierbij de speciale aandacht voor fietsers en de veiligheid op de weg te verzekeren;

overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef van de politie district Maasland.

 

Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

door het plaatsen van verkeersborden modellen B4, B5 en B6 uit bijlage 1 van het RVV1990 met haaientanden op het wegdek als bedoeld in artikel 80 van het RVV1990 de voorrang te regelen op de kruispunten:

Kruispunt Kleinwijk-Bedrijvenweg (2 kruispunten), Nistelrode

Kruispunt Hoogstraat-Loo, Nistelrode

door het verwijderen van borden F5 en F6 uit bijlage 1 van het RVV1990 op de Kerkveld te Nistelrode de voorrangsregeling bij de wegversmalling op te heffen;

 

 

Datum besluit:

14 april 2020

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige Domein Leefomgeving

 

 

 

Bezwaar: Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatiedatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG HEESCH.

Voorlopige voorziening: Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Degene die bezwaar heeft ingediend en – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, heeft eveneens de mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.