Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 22286VerkeersbesluitenVerkeersbesluit fysieke afsluiting halverwege Nieuwe Erven te Heesch, tussen Kruishoekstraat en Bunderstraat

Logo Bernheze

 

 

Gelet op:

artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

artikel 15, lid 2 van de WVW 1994 ingevolge het nemen van maatregelen op of aan de weg die leiden tot ene beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat:

de Nieuwe Erven en Verbindingsweg zijn gelegen net buiten de kern Heesch en in eigendom en beheer is bij de gemeente Bernheze;

deze wegen zijn gelegen tussen de Bunderstraat (west) en Kruishoekstraat (oost);

dit gedeelte van de Nieuwe Erven en Verbindingsweg onverharde wegen zijn met aan weerszijden bomen en bermen;

de lengte van deze twee straten tussen de Bunderstraat en Kruishoekstraat ongeveer 550 meter bedraagt;

op de Nieuwe Erven en Verbindingsweg een maximumsnelheid geldt van 60 km/uur;

op de Nieuwe Erven en Verbindingsweg zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer;

deze wegen toegang bieden aan een aantal landbouw- en woonpercelen;

deze wegen liggen in het plangebied voor nieuwe woningbouw maar dat aan deze wegen geen woningen gebouwd gaan worden;

de Nieuwe Erven en Verbindingsweg weliswaar hetzelfde gecategoriseerd zijn als omliggende wegen, deze wegen als lager in de rangorde gezien worden;

de Nieuwe Erven en Verbindingsweg hebben, ondanks de naam, geen functie om gemotoriseerd verkeer vanuit het buitengebied naar een ontsluitingsweg te faciliteren;

er voor de gemeente geen aanleiding is om de weg te verharden;

 

De Nieuwe Erven en Verbindingsweg deel uitmaken van het cultuurhistorische areaal aan zandwegen in het buitengebied van Bernheze;

De Nieuwe Erven tevens deel uitmaakt van een oude directe verbinding richting centrum Heesch en Vinkel, en verderop Den Bosch;

 

bij de gemeente een aantal meldingen is ingekomen over het verkeersgedrag en overlast;

op de Nieuwe Erven wordt volgens melders te hard gereden en dit geeft de nodige overlast;

het type grind is ongeschikt voor fietsverkeer en de opvulling door een fijnere grind/zand wordt door het autoverkeer er uit gereden;

in de zomer de nodige stofoverlast ontstaat door het aanwezige autoverkeer dat ook te snel rijdt;

de stof door autoverkeer opwaait, maar vervolgens niet snel verdwijnt;

de stof blijft lang hangen, waardoor langzaam verkeer weinig comfort ervaart door van deze weg gebruik te maken, buiten de vlakheid van de weg;

ook omwonenden hinder ervaren van de stof die van de weg komt;

in de winter de verharding moeilijk te onderhouden is en gaten ontstaan;

bovendien in de winter regenwater langer blijft staan en de weg daardoor drassig blijft en daardoor ook moeilijker begaanbaar is bij meer verkeer;

het verharden van de weg geen optie is, aangezien de gemeente het belangrijk vindt om bestaande zandwegen te behouden en deze desbetreffende wegen binnen het woningbouwplan De Nieuwe Erven gaat voorzien van een landschappelijke inpassing en hierbij ook onverhard blijft;

 

een verkeerstelling is gehouden gedurende twee maanden in februari, maart en april 2019;

op een gemiddelde werkdag 36 voertuigen zijn gemeten en de V85 43 km/uur bedraagt;

deze cijfers niet wijzen op een snelheidsknelpunt of knelpunt met sluipverkeer;

de huidige geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer enerzijds niet wordt nageleefd omdat er doorgaand verkeer aanwezig is;

anderzijds de geslotenverklaring niet te handhaven is vanwege het onderbord ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ en door de lage verkeersintensiteit is ook de pakkans laag;

daarnaast worden regelmatig de onderborden verwijderd door onbekenden;

 

het doel van de knip meerledig is;

de ervaren overlast door het doorgaande verkeer wordt tegengegaan;

het terugdringen van gemotoriseerd verkeer ten goede komt aan de staat van het wegdek en daardoor meer voetgangers en fietsers gebruik kunnen gaan maken van deze weg;

het stimuleren van het gebruik door langzaam verkeer past binnen de visie om cultuurhistorische waarden te behouden;

de ruimtelijke kwaliteit en de leefkwaliteit in de straat worden verbeterd;

bovendien de onderhoudskosten beperkt kunnen blijven en daardoor ook de begaanbaarheid en veiligheid van de weg op peil kunnen blijven;

 

met de aanleg van de nieuwe wijk De Nieuwe Erven tussen Bosschebaan en Verbindingsweg/Nieuwe Erven worden ongeveer 450 nieuwe woningen worden gebouwd;

de Verbindingsweg/Nieuwe Erven onderdeel is van het plan en op termijn wordt ingericht als brede laan met grote bermen en wordt landschappelijk ingepast als overgang tussen bebouwd gebied en buitengebied;

in deze visie past geen weg met de ervaren (stof)overlast en snelrijdend verkeer;

 

de verwachting is dat een deel van het nieuwe autoverkeer een kortere route wil volgen naar bestemmingen of hoofdwegen en het gebruik van de zandweg zal toenemen;

toename van autoverkeer op deze zandwegen ongewenst is;

voldoende alternatieve routes voor doorgaand verkeer beschikbaar zijn zoals de Zoggelsestraat en de Nieuwstraat;

de afsluiting daarom nu met een simpele maatregel wordt ingevoerd, bijvoorbeeld met betonblokken of paaltjes (of een combinatie);

zodra de aanbouw van de wijk in de laatste fase is beland ook de Verbindingsweg en Nieuwe Erven wordt ingericht volgens het landschappelijk inpassingsplan, waar de afsluiting ook in meegenomen wordt;

 

de gemeente enerzijds wegen wil openhouden voor de bereikbaarheid van percelen, maar anderzijds ook overlast wil tegengaan;

het begaanbaar houden van de weg en het zoveel mogelijk terugdringen van de ervaren overlast voor aanwonenden zwaarder weegt dan het gebruik door lage aantallen gemotoriseerde bestuurders die ofwel de route gebruiken als doorgaand verkeer ofwel bewoners die van beide uitgangen gebruik willen maken;

bovendien de weg voor het gemotoriseerd verkeer geen functie heeft, maar voor langzaam verkeer wel;

de gebruikswaarde voor langzaam verkeer bovendien zwaarder weegt dan de gebruikswaarde voor gemotoriseerd verkeer omdat parallel aan de Nieuwe Erven/Verbindingsweg ook wegen zijn gelegen en de omrijdafstand beperkt is;

 

het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken alsmede voor het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg voor de het evenement;

de maatregel bovendien wordt genomen om weggebruikers te beschermen en de veiligheid op de weg te verzekeren;

overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef van de politie district Maasland.

 

 

Besluiten

door het verwijderen van borden C12 (gesloten voor alle motorvoertuigen) en onderborden ob108 ‘uitgezonderd bestemmingsverkeer’ de weg open te stellen voor alle verkeer;

door het plaatsen van een blok of paal in het midden van de weg in de Nieuwe Erven tussen huisnummers 31 en 25, en daarbij de doorgang zodanig te versmallen, zoals bedoeld in artikel 15 lid 2 Wegenverkeerswet, de weg op die locatie af te sluiten voor doorgaand (gemotoriseerd) verkeer;

 

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders en zorg dat uw brief het volgende bevat:

• uw naam, adres

• datum

• handtekening

• met welk besluit u het niet eens bent

• argumenten voor uw bezwaar

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer informatie vindt u op onze website: www.bernheze.org/bezwaar.

 

Datum besluit: 15 april 2020

 

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige Domein Leefomgeving