Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2020, 22060Ruimtelijke plannenVooraankondiging bestemmingsplannen gemeente Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht bekend een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor de volgende locaties:

 • 1.

  Laan van Zuilenveld 10, Oud Zuilen (slopen bestaande bedrijfspand en realiseren van een woning).

 • 2.

  Straatweg 3a, Maarssen (de bestemming bedrijfswoning omzetten naar wonen).

 • 3.

  Oostwaard 9, Maarssen (veranderen woonbestemming met als doel om op het perceel meerdere culturele activiteiten mogelijk te maken);

 • 4.

  Gageldijk 29 en 41 (gedeeltelijke verandering naar bestemming bedrijf t.b.v. caravanonderhoudsbedrijf) en Herenweg 19b, Maarssen (verwijderen functieaanduiding kassen).

 • 5.

  Gageldijk 37, Maarssen (veranderen bestemming agrarisch naar wonen en tuin).

 • 6.

  Dannegracht 16, Breukelen (perceelsplitsing waarmee een nieuwe woning kan worden gerealiseerd).

 • 7.

  Mijndensedijk 45, Nieuwersluis (veranderen bestemming agrarisch met waarden naar wonen).

 • 8.

  Rijksstraatweg 171, Loenen aan de Vecht, Golfclub Old Course Loenen (veranderen van bestemming agrarisch naar sport).

 • 9.

  Oukoop 12, Nieuwer Ter Aa (creëren van twee bouwvlakken voor realiseren twee woningen).

Op grond artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt eveneens gemeld dat op dit moment nog geen stukken ter inzage liggen. Tegen het voornemen als zodanig kunt u geen zienswijze indienen.

Zodra de bestemmingsplannen in ontwerp ter inzage worden gelegd, wordt dat bekend gemaakt in het Gemeenteblad en de Staastcourant. Ze zijn in te zien op het gemeentekantoor in Maarssen en op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplann.nl. Tegen een ontwerpbestemmingsplan kan eenieder tot zes weken na datum van ter inzage leggen een zienswijze indienen.