Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2020, 2128Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Park Vogelenzang vastgesteld

Logo Bloemendaal

Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal het bestemmingsplan Park Vogelenzang vastgesteld. Het bestemmingsplan omvat het volledige perceel van GGZ InGeest in Bennebroek. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 250 woningen mogelijk. De grondeigenaar GGZ InGeest verkoopt een deel van het terrein dat zij niet meer gebruiken voor hun zorgverlening. Op dit deel komt de woningbouw. Onderdeel van de besluitvorming zijn ook het beeldkwaliteitplan, MER en de hogere grenswaarden. Het beeldkwaliteitplan heeft betrekking op de gewenste beeldkwaliteit die hier gerealiseerd moet worden. Besloten is dat er voor dit project geen MER-plicht geldt. Het besluit hogere grenswaarden heeft betrekking op geluidnormen. Het is nodig hogere geluidsnormen vast te stellen omdat er door de Rijksstraatweg en de spoorlijn Haarlem-Leiden een hogere geluidbelasting op het gebied is.

 

Inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan Park Vogelenzang en de bijbehorende stukken liggen vrijdag 10 januari 2020 tot en met donderdag 20 februari 2020 ter visie. Gedurende deze periode kunt u het nieuwe bestemmingsplan raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u het nieuwe plan liever op papier inzien?

Dan kunt u binnen de bovenstaande termijn op werkdagen van 8.30 tot 12.30 en op donderdagavond van 17.00 tot 19.00 uur terecht op het gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158 te Overveen.

 

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer M. Pijpers (023-522 57 85 of m.pijpers@bloemendaal.nl).

 

Op de hoogte blijven?

Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van aanvragen in uw buurt? Meldt u dan aan voor de e-mail service van overheid.nl.

 

Overveen, 7 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal