Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 20969Ruimtelijke plannenKennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Lemmer – Zuiderzeestraat, Parkstraat, Flevostraat en Pampusstraat (deels)’

Logo De Fryske Marren

 

Het college van de gemeente De Fryske Marren maakt bekend dat een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening is gesloten tussen de gemeente en Stichting Lyaemer Wonen, statutair gevestigd in gemeente De Fryske Marren en kantoorhoudende te Lemmer aan de Straatweg 54 (Postbus 21, 8530 AA). In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de herontwikkeling van de locatie Zuiderzeestraat in Lemmer, waarbij 75 woningen worden gesloopt en vervangen door in totaal 59 nieuwe woningen. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Lemmer, sectie A, nummers 4116, 4109, 4122, 3992, 5638, 6442, 6443, 6444, 9601, 4127 respectievelijk 4128. Ook is een afspraak gemaakt over een door de initiatiefneemster te betalen exploitatiebijdrage. Tegen de overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Waar ter inzage?

De zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst ligt vanaf vrijdag 17 april 2020 gedurende zes weken ter inzage bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 in Joure.

 

De servicepunten in Balk en Lemmer zijn gesloten in verband met de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, cluster grondzaken, via telefoonnummer 14 15 14 (zonder kengetal).

 

Joure, 16 april 2020

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren