Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2020, 20297Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden – Aldlânstate’

Logo Leeuwarden

Van donderdag 9 april tot en met woensdag 20 mei 2020 ligt dit ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Hempenserweg aan de noordzijde, woningen aan Nieuw-Rapenburg aan de oostzijde, het Van Harinxmakanaal aan de zuidzijde en de Beatrixstraat aan de westzijde.

Ontwikkeling

Nieuwbouw ter vervanging van het huidige Aldlânstate aan de Hempenserweg 2 te Leeuwarden. De 230 woningen in het huidige complex voldoen niet meer aan de behoefte van ouderen. Dit complex zal daarom vervangen worden door nieuwbouw.

Voor de nieuwbouw is op 5 juni 2019 een omgevingsvergunning verleend. Tegen de verleende omgevingsvergunning is beroep ingesteld. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard en de vergunning vernietigd. De gronden ter hoogte van de te slopen gebouwen en de inrichting daaromheen maakten namelijk geen deel uit van de vergunning. Het is nog mogelijk om op grond van het geldende bestemmingsplan ‘Leeuwarden – Aldlân/Pieter Christiaanpark’ een nieuw woongebouw ter plaatse van het huidige woongebouw te realiseren. Dit is ruimtelijk gezien een ongewenste situatie.

Om de gewenste inrichting van het plangebied mogelijk te maken en de mogelijkheid om op de huidige locatie een nieuw gebouw te kunnen realiseren planologisch te verbieden is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit bestemmingsplan voorziet hierin.

Geen inloopbijeenkomst

Vanwege de coronacrisis organiseren wij geen inloopbijeenkomst voor dit bestemmingsplan. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U kunt daarom contact opnemen met Selma Mollema, adviseur ruimtelijke ordening, als u een verdere toelichting wilt op de inhoud van het bestemmingsplan en de verdere procedure:

Selma Mollema selma.mollema@leeuwarden.nl of via 06 319 63 306.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien:

 • in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden: vanwege de situatie rondom corona kan dit alleen op afspraak en als u het plan thuis niet digitaal in kunt zien (noodzaak).

 • via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatiecode: NL.IMRO.0080.05012BP01-OW01) of de website https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen.

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk, elektronisch of mondeling. In een zienswijze beschrijft u met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeenteraad dan nog meenemen in het definitieve besluit.

 • Schriftelijk/elektronisch:

  • schrijf een brief aan de gemeente Leeuwarden, t.a.v. de gemeenteraad, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

  • stuur een mail naar gemeente@leeuwarden.nl, t.a.v. de gemeenteraad.

   Vermeld in uw brief/mail:

   • ontwerpbestemmingsplan ‘Leeuwarden - Aldlânstate’

   • waarom u een zienswijze indient

   • de datum

   • uw naam en adres

   • in geval van een brief uw handtekening

 • mondeling: maak een afspraak via 14 058 (ma. t/m vr. 08.30 - 17.00 uur).