Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2020, 19914VerkeersbesluitenAmsterdam-Zuid, verkeersbesluit intrekken verkeersbesluit Z-19-78484, verplaatsen laad en losplaatsen in de Beethovenstraat.

Logo Amsterdam

 

SW20-00815

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

 

g elet op:

 

 • de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 •  

 

Overwegende dat:

 

 • In 2019 het verkeersbesluit Z-19-78484 met de titel verplaatsen laad en losplaatsen in de Beethovenstraat is genomen, waarbij de laad-los bepaling van twee parkeerplaatsen ter hoogte van perceelnummer 63 is verwijderd en waarbij een laad-los bepaling is toegevoegd op twee parkeervakken ter hoogte van perceelnummer 75;

 • Naderhand gebleken is, dat de nieuwe laad en losplekken te smal zijn voor een vrachtwagen en dat de oude parkeerplekken ter hoogte van nummer 63 niet te smal waren voor een vrachtwagen;

 • Om deze reden verkeersbesluit Z-19-78484 wordt ingetrokken waardoor de laad en losplekken worden verwijderd ter hoogte van perceelnummer 75 en weer terugkomen op de oude locatie ter hoogte van perceelnummer 63;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam. Deze heeft daarbij op 25-03-2020 positief gereageerd;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

Besluit

 

 • 1.

  Verkeersbesluit Z-19-78484 in te trekken middels het nemen van besluit 2 en 3.

 •  

 • 2.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model E7 van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ”gelegenheid bestemd voor het

middellijk laden en lossen van goederen” op te richten een gelegenheid tot op de:

Beethovenstraat ter hoogte van perceel 63 met parkeervaknummers 120242484532 en

120242484528 met als onderbord: maandag tot en met vrijdag van08.00-12.00 uur.

 

 • 3.

  Door het verwijderen van verkeersborden conform model E7 inclusief onderbord, van Bijlage I

van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen op de Beethovenstraat

ter hoogte van perceel 75, de laad- en losvakken met parkeervaknummers 120239484500 en

20238484495.

 •  

 

 

Amsterdam,

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

Nina Gombert

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet mee eens ?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie