Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2020, 1977Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Breukelerwaard 2 te Breukelen

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan “Breukelerwaard 2” op 17 december 2019 door de gemeenteraad, gewijzigd, is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 10 januari 2020 tot en met donderdag 20 februari 2020 ter inzage in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoud

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van twee nieuwe woningen op het perceel Breukelerwaard 2 te Breukelen. Deze woningen komen in de plaats van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen. Het agrarische bedrijf wordt definitief beëindigd, de bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en het perceel wordt opnieuw ingericht. De karakteristieke boerderij blijft behouden en de naastgelegen schuur wordt in oorspronkelijke staat hersteld.

De gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan heeft betrekking de planregels van artikel 5.2.1 en een tekstuele aanvulling op het beeldkwaliteitsplan. Daarnaast is de plantoelichting aangevuld door de resultaten van het laatste bodemonderzoek op te nemen.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan “Breukelerwaard 2” met ingang van vrijdag 10 januari 2020, raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (kenmerk: NL.IMRO.1904.BPBreukelerwrd2LGB-VG01) en vanaf dezelfde datum, zonder afspraak, inzien in de kast bij de receptie in de centrale hal van het gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Broeke (tel 14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van vrijdag 10 januari 2020 tot en met donderdag 20 februari 2020 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen. Ook belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Op 21 februari 2020 krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en kunnen omgevingsvergunningen worden verleend. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.