Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselStaatscourant 2020, 1953Ruimtelijke plannenGemeente Beesel - Bebouwde gebieden, veegplan 2019

Logo Beesel

Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Bebouwde gebieden, veegplan 2019’

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken wij bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 16 december 2019 het bestemmingsplan ‘Bebouwde gebieden, veegplan 2019’ heeft vastgesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan ‘Bebouwde gebieden, veegplan 2019’ regelt een aantal, na de vaststelling van het bestemmingsplan vergunde, buitenplanse afwijkingen planologisch. Bij de toetsing van plannen aan het bestemmingsplan ‘Bebouwde Gebieden’ is gebleken, dat er een aantal onvolkomenheden en omissies in de regels zaten. Het veegplan herstelt deze omissies.

In het veegplan zijn diverse correcties opgenomen en hierin is actueel beleid meegenomen. Een deel van de gronden die aan de oostzijde van de Rijksweg liggen en ten zuiden van de Bergerhofweg, zijn door middel van dit veegplan opgenomen in het plangebied. Deze gronden krijgen gedeeltelijk een agrarische bestemming en een wijzigingsbevoegdheid bedrijventerrein. Voor deze gronden geldt nu deels een bestemmingsplan uit 1972.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan naar aanleiding van de ingediende zienswijzen enkele wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan aangebracht in de verbeelding, regels en de plantoelichting. Daarnaast zijn er nog enkele ambtshalve aanpassingen aangebracht.

Terinzagelegging bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 9 januari 2020 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage bij de klantenbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Reuver. Het raadsbesluit ligt ook ter inzage. Het plan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.BPbebgebveeg2019-VA01.

Instellen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag tegen het bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.