Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 19164Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening - Vastgesteld bestemmingsplan Boogstraat ong. (nabij 7) Heesch

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad van Bernheze op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 12 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Boogstraat ong. (nabij 7) Heesch’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens besloot de raad geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.

Inhoud

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat het weiland gebruikt kan worden voor het bouwen van één woning.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 2 april 2020 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raad-pleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPBoogstrNabij7-VG01).

Beroepsmogelijkheid

Binnen de termijn van inzage kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt, kunnen geen beroep instellen.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die rea-geert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de be-roepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit ver-zoek is beslist.

Heesch, 1 april 2020