Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UithoornStaatscourant 2020, 1913VerkeersbesluitenGemeente Uithoorn - Verkeersbesluit AKU wedstrijd "Uithoorns Mooiste" 26 januari 2020 - Uithoorn

Logo Uithoorn

Uithoorn, kenmerk: 2019-099520

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn;

Formeel kader

Op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten op alle gemeentelijke wegen.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Advisering

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de, namens de politiechef politieregio Amsterdam, gemandateerde specialist van het team Verkeersadvisering over dit verkeersbesluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Motivering

Op zondag 26 januari 2020 vindt de hardloopwedstrijd van de Atletiek Klub Uithoorn (AKU) "Uithoorns Mooiste" plaats. Hiervoor is onder nummer 2019-077630 een vergunning verleend door de burgemeester van Uithoorn om dit evenement mogelijk te maken. Het evenement vindt plaats tussen 09.00 en 14.30 uur waarbij het centrale startpunt het sportpark Randhoorn is. In verband met het groot aantal deelnemers en bezoekers is het wenselijk dat voor een veilige afwikkeling van het verkeer eenrichtingsverkeer wordt ingesteld op de Noorddammerweg.

Uit het oogpunt om zoveel mogelijk de veiligheid op de weg te waarborgen (art 2, lid 1 a Wegenverkeerswet 1994) is het gewenst om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Noorddammerweg tussen de aansluiting met de Randhoornweg en de Randweg van 09.00 tot 14.30 uur. Dit wordt bereikt door het plaatsen van de borden C2 en C3 van bijlage 1 van het Reglement verkeerstekens en verkeersregels 1990.

 

Doel

Door tijdelijk eenrichtingsverkeer in te stellen op de Noorddammerweg, wordt het verkeer in één richting (richting Randweg) afgewikkeld. Hierdoor wordt de verwachte toename van verkeer in goede banen geleid welke de verkeersveiligheid ten goede komt.

Belangenafweging

Het instellen van eenrichtingsverkeer is van tijdelijke aard. Bewoners/bedrijven langs het parcours van de Noorddammerweg kunnen hun woning bereiken en verlaten, waarbij de omleidingsroute via de Randweg en de Poelweg loopt. Het betreft hier een geringe omrij-afstand welke gezien de tijdelijke aard geen onevenredig zware belasting voor de betreffende weggebruikers oplevert.

 

BESLUIT

Door het plaatsen van de borden C2 en C3 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt op zondag 26 januari 2020 van 09.00 tot 14.30 uur eenrichtingsverkeer ingesteld op de Noorddammerweg te Uithoorn (in noordelijke richting tussen de aansluiting met de Randhoornweg en de Randweg).

 

Uithoorn, 6 januari 2020

namens dezen,

ing. P.M. Louwerse

Teamleider Inrichting en Beheer, Afdeling Buurt, Uitvoeringsorgansiatie Duo+

Bezwaar- of beroepsclausule

Een bezwaarschrift tegen dit besluit kan door belanghebbenden worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn) binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres,

 • 2.

  datum bezwaarschrift,

 • 3.

  omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt,

 • 4.

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt,

 • 5.

  schrijft u het bezwaarschrift in een vreemde taal, dan zorgt u voor een vertaling,

 • 6.

  (bij voorkeur) een kopie van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken.