Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandStaatscourant 2020, 19121Ruimtelijke plannenVoorbereidingsbesluit "Aanscherpen planregels Wonen", Steenwijkerland

Logo Steenwijkerland

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft in haar vergadering van 11 februari 2020 –met toepassing van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening- verklaard dat een parapluplan wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Steenwijkerland, zoals weergegeven op de kaart die bij het voorbereidingsbesluit hoort. Aanleiding voor dit parapluplan is een recente rechtspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State waaruit is gebleken dat in onze bestemmingsplannen geen juridische koppeling is gemaakt tussen de bestemming wonen en het begrip woning.

 

Verbod

In dit voorbereidingsbesluit is een verbod opgenomen. Dit verbod houdt in dat het verboden is om het gebruik van gronden of bouwwerken, gelegen binnen een bestemming waar wonen al dan niet via een functieaanduiding is toegestaan, zodanig te wijzigen dat sprake is van meer dan één huishouden per woning. Onder het begrip huishouden wordt verstaan: een persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan.

 

Mochten gronden of bouwwerken ten tijde van het in werking treden van dit voorbereidingsbesluit rechtmatig in gebruik zijn voor de huisvesting van meer dan één huishouden, dan is het verboden om het aantal huishoudens toe te laten nemen.

 

Inzien voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende kaart ligt met ingang van 1 april 2020 ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1 te Steenwijk. In verband met het Corona virus zijn wij uitsluitend op afspraak geopend.

 

Daarnaast kunt u het besluit digitaal raadplegen via

http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/A211EC09-FCF0-470F-8714-BB516443DC58/

en via

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.VbbPlanregelsWonen-VA01

 

Geen bezwaar of beroep

Tegen het voorbereidingsbesluit staat géén mogelijkheid tot bezwaar of beroep open.

 

Inwerkingtreding

Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking. Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van één jaar, tenzij er binnen deze periode een nieuw ontwerpplan “Aanscherping planregels Wonen” ter inzage wordt gelegd. In dat geval neemt het ontwerpplan de beschermende werking van het voorbereidingsbesluit over.