Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurStaatscourant 2020, 18757OverigKennisgeving Beslissing vormvrije m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan Withofcomplex

Logo Etten-Leur

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van de Wet milieubeheer op 17 maart 2020 een beslissing hebben genomen op een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling voor een stedelijke ontwikkeling (85 gestapelde woningen verdeeld over twee appartementencomplexen) op het Withofcomplex aan de Bisschopsmolenstraat. Het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan, er wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

 

Vormvrije m.e.r .-beoordeling

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage, Bijlage onderdeel D11.2 geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer of een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat (drempelwaarde).

De activiteit kan als een dergelijke activiteit (D11.2) worden aangemerkt maar blijft ruim onder de drempelwaarde .

 

De woningbouwcorporatie ALWEL is initiatiefnemer van deze activiteit. Op grond van artikel 7.16 Wet Milieubeheer heeft de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie ingediend op 20 januari 2020. Het bevoegd gezag (burgemeester en wethouders) dient binnen de kaders van de wet te beslissen of een milieueffectrapport) moet worden gemaakt, de zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

 

Beslissing

Op basis van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling beslist het college:

• dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zoals bedoeld in Bijlage III van de EU-richtlijn, en

• dat geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt.

 

Stukken inzien

De aanmeldnotitie en de beslissing zijn met ingang van donderdag 2 april 2020 tot en met woensdag 13 mei 2020 in te zien bij de gemeente Etten-Leur, gedurende de openingstijden.

 

Reageren op beslissing m.e.r .-beoordeling

Deze beslissing wordt aangemerkt als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. Het is niet mogelijk om te reageren op de beslissing m.e.r.-beoordeling op andere wijze dan via het indienen van een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan.