Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2020, 18151VerkeersbesluitenVerkeersbesluit intrekken instellen twee elektrische oplaadpunten Dorpsweg te Twisk

Logo Medemblik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik,

Gezien het verzoek om de gekozen locatie voor de twee elektrische oplaadpunten aan de Dorpsweg te Twisk niet aan te wijzen.

 

Gelet op:

 • artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • dat deze bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door de geldende mandaatregeling is gemandateerd aan de Medewerker Verkeer en Vervoer;

 • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

   

Overwegende dat:

 • de aanvrager akkoord is met het intrekken van de locatie voor het realiseren van twee elektrische oplaadpunten nabij de Dorpsweg te Twisk;

 • de genoemde locatie gelegen is binnen de bebouwde kom van woonkern Twisk en in beheer en onderhoud is bij de gemeente Medemblik;

 •  

Besluit:

 • De aangewezen parkeerplaatsen voor het elektrische laden van voertuigen op de Dorpsweg te Twisk niet uit te voeren, waarmee het verkeersbesluit van 24 december 2019 met kenmerk 2019-60-E-TWI wordt ingetrokken en volgens de bij dit verkeersbesluit behorende gewaarmerkte tekening met kenmerk 2020-11-E-TWI wordt verwijderd.

 • Dat dit besluit in werking treedt na publicatie in de Staatscourant.

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over dit besluit dan kunt u contact opnemen met Stefan Aarts via 0229 856000 of via verkeer@medemblik.nl .

De volledige tekst van genoemde verordening en de daarbij behorende toelichting kunt u terugvinden op de website .

Bent u het niet eens met dit besluit?

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG  Wognum.

Eisen waaraan een bezwaarschrift moet voldoen

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar maakt

 • -

  datum en ondertekening.

   

Per e-mail of internet

Nadrukkelijk melden wij dat een e-mail bericht niet als bezwaarschrift in behandeling wordt genomen. Een bezwaarschrift als bijlage bij het e-mail bericht dat aan alle eisen voldoet, wordt wel in behandeling genomen.

Ook is het mogelijk bezwaar te maken via een formulier dat op de website van de gemeente is geplaatst (www.medemblik.nl). Voor de ondertekening moet u een digitale handtekening (Digid) hebben.

Voorlopige voorziening

Als het besluit is verzonden, is het van kracht.

Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Als het verzoek wordt toegewezen, wordt de uitvoering van het besluit opgeschort. Toewijzing vindt plaats als onverwijlde spoed, gelet op uw belangen, dat vereist. U dient het verzoek om een voorlopige voorziening in bij de Afdeling Publiekrecht, Sectie Bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, (Postbus 1621, 2003 BR). Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.