Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WijdemerenStaatscourant 2020, 18134Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het oprichten van een woonschip op het perceel Dammerweg 73a te Nederhorst den Berg

Logo Wijdemeren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woonschip op het perceel Dammerweg 73a te Nederhorst den Berg. Voor deze omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Nederhorst den Berg’. De afwijking betreft de maatvoering van het woonschip.

 

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende onderdelen:

1. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.10, Wabo);

2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1,

lid 1 onder c, Wabo).

 

Verklaring van geen bedenkingen

Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad op 6 februari 2020 verleende ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van 26 maart 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1 te Loosdrecht. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer

NL.IMRO.1696.OV28Dweg73a2020-on00. Ook kunt u de stukken opvragen door een mail te sturen aan info@wijdemeren.nl

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzageligging kan een schriftelijke zienswijze worden ingediend. De zienswijze dient u te richten aan:

 

  • 1.

    op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190,1230 AD Loosdrecht;

  • 2.

    op de ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad van Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de administratie Fysiek Domein op telefoonnummer (035) 65 59 557.