Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2020, 17930VerkeersbesluitenProvincie Noord-Holland - verkeersbesluit - plaatsen en verwijderen van diverse borden - N504, gemeente Langedijk

Logo Noord-Holland

Verkeersbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 17 maart 2020, 1392350/1392361 tot het plaatsen en verwijderen van diverse borden van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op de N504 in de gemeente Langedijk.

Aanleiding

De huidige kruispunten op de N504 met de Voorburggracht/Dorpsstraat en met de Oostelijke Randweg zijn niet optimaal. De provincie heeft onderzoek gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren en diverse varianten onderzocht. Daarbij zijn verschillende partijen betrokken waaronder de gemeente Langedijk, de politie en de Fietsersbond.

Uit dit onderzoek is gebleken dat op de kruispunten van de N504 met de Voorburggracht en de Dorpsstraat één voorrangsplein een zogenaamde LARGAS-oplossing (hierna: LARGAS= LAngzaam Rijden GAat Sneller) als voorkeursvariant naar voren is gekomen. Hiermee wordt de provinciale infrastructuur verbeterd op het gebied van verkeersveiligheid en doorstroming. Deze oplossing lijkt enigszins op een rotonde maar heeft als voordeel dat de hoofdrijrichting op de N504 voorrang heeft en de ondergeschikte richting (Voorburggracht en Dorpsstraat) voorrang dient te verlenen aan verkeer op de N504. De voorrangsregeling op de N504 wijzigt niet: de N504 is al een voorrangsweg.

Nieuw is dat er geen verkeerslichten meer komen en dat er (brom)fiets-verbindingen worden gerealiseerd rondom dit voorrangsplein. De snelheid op de N504 tussen de Westelijke Randweg en de N242 wordt daar verlaagd van 70 naar 50 km/u.

Deze oplossing is gekozen omdat deze bijdraagt aan een meer continue verkeersafwikkeling op de N504. De verwachting is dat hierdoor de geluidsoverlast en de uitstoot van uitlaatgassen zal afnemen en het leefklimaat wordt verbeterd. (Brom)fietsers en voetgangers kunnen veilig in twee etappes oversteken aangezien zij per keer maar één rijstrook/rijrichting hoeven te kruisen.

Verder wordt er een rotonde gerealiseerd bij het kruispunt N504/Oostelijke Randweg en wordt op de N504 tussen de Westelijke Randweg en de Voorburggracht landbouwverkeer toegestaan. Voor de diverse verkeersmaatregelen die hierbij horen dient een verkeersbesluit te worden genomen.

De provincie zal het verkeersgedrag op het voorrangsplein blijven monitoren. Indien blijkt dat verkeer structureel harder rijdt dan is toegestaan, dan zijn er in het huidige plan al ondergronds voorzieningen getroffen om de (brom)fietsoversteken te voorzien van een verkeersregelinstallatie. Gezien de positieve ervaringen die de provincie heeft met andere LARGAS-oplossingen gaan wij er vooralsnog niet van uit dat dit nodig is.

Maatregelen

Wijziging voorrangsregeling i.v.m. rotonde Oostelijke Randweg/N504

Er wordt een rotonde gerealiseerd op het kruispunt N504/Oostelijke Randweg. Met verkeersborden (D1) wordt de verplichte rijrichting op de rotonde aangegeven. Door de nieuwe kruispuntvorm met een rotonde zal de voorrangssituatie op het kruispunt veranderen. In de bestaande situatie moet aan bestuurders op de N504 voorrang worden verleend door bestuurders vanaf de zijwegen. In de nieuwe situatie zullen bestuurders op alle takken van het kruispunt voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de rijbaan van de rotonde. Dit wordt aangeduid met borden B6 op de toeleidende wegen.

Aanwijzen (brom) fietspaden rondom het voorrangsplein N504/Voorburggracht/ Dorpsstraat

In de nieuwe situatie worden er rondom het voorrangsplein (brom)fietspaden gerealiseerd aan alle zijden van het kruispunt. Dit wordt aangegeven door de borden G12a.

(Brom)fietsers die de N504 oversteken dienen bestuurders op de N504 voorrang te verlenen omdat de N504 een voorrangsweg is. Bestuurders op de Voorburggracht dienen fietsers op het (brom)fietspad voorrang te verlenen. Dit wordt aangegeven door de borden B6.

Om de nieuwe situatie met de (brom)fietsverbinding rondom het voorrangsplein mogelijk te maken is de aansluiting van de Dorpsstraat aan de N504 voor motorvoertuigen opgeheven. Dat betekent dat motorvoertuigen via deze route niet meer de N504 mogen oversteken.

Motorvoertuigen die vanuit de Dorpsstraat naar de N504 willen, dienen circa 300 meter om te rijden via De Mossel en de Voorburggracht. Eventueel kunnen zij via de Handelskade en Veilingweg de N504 bereiken als ze in oostelijke richting willen rijden. Voor de bewoners van De Mossel kan dit een kleine toename van verkeer betekenen. Omdat het gaat om een beperkt aantal woningen en bedrijven, en verkeer ook via de Veilingweg en Handelkade kan rijden, verwachten wij niet een onevenredige toename van verkeersbewegingen.

Tussen de rijstroken van de N504 hoeven (brom)fietsers slechts 1 rijstrook tegelijk over te steken en tussen deze rijstroken is een brede middenberm waar (brom)fietsers en voetgangers zich veilig kunnen opstellen.

Plaatsing bord C4 (eenrichtingsverkeer) op middeneiland voorrangsplein

Verkeer komende vanaf de Voorburggracht dat de N504 oprijdt, mag alleen rechtsaf slaan of via het middengedeelte van het voorrangsplein afslaan naar links. Om dit duidelijk te maken wordt op het middeneiland het bord C4 aangebracht.

Verlaging maximum snelheid van 70 naar 50 km/u

Dit deel van de N504 bevindt zich binnen de bebouwde kom. Op dit deel geldt een maximumsnelheid van 70 km/h. Nu er een voorrangsplein wordt gerealiseerd met (brom)fietsoversteken, is het voor de verkeersveiligheid van met name fietsers, wenselijk dat bestuurders op de N504 met een lagere snelheid de voorrangsplein passeert. Bij het ontwerp van het voorrangsplein is rekening gehouden met een rijsnelheid van 50 km/h door de N504 bij het voorrangsplein uit te buigen waardoor het verkeer moet afremmen. Verder zal door middel van beplanting en markering de weg visueel worden versmald en komen er trottoirbanden. Hierdoor krijgt de weg meer de uitstraling van een bebouwde kom waarbinnen maximaal 50 km/h gereden mag worden. Voor het verkeer zal deze gewenste snelheidsverlaging worden aangeduid door plaatsing van borden A1(50 km) en waar nodig de borden A1 (70 km) te verwijderen.

De 50 km/u wordt ingesteld tussen km 15,5 en de oostelijke grens van de bebouwde kom Wegenverkeerswet. Binnen een groot deel van de bebouwde kom geldt hiermee een snelheid van 50 km/u.

Toestaan landbouwverkeer op de N504 tussen de kruispunten Westelijke Randweg en Voorburggracht

Op dit moment geldt er een verbod voor langzaam verkeer op de N504 tussen de kruispunten met de Westelijke Randweg en de Voorburggracht. Dit is aangegeven door de borden C8.

Vanuit LTO-Noord is het verzoek ontvangen om landbouwverkeer toe te staan op dit deel van de N504. Momenteel rijden dergelijke voertuigen binnen de bebouwde kom. Zij hebben geen geschikt alternatief om hun bestemming te bereiken. Het rijden van grote landbouwvoertuigen binnen de bebouwde kom met smalle straten en waar veel langzaam verkeer aanwezig is, is onveiliger dan wanneer zij een kort stuk over de N504 rijden. Daarom wil de provincie het rijden van landbouwvoertuigen op dit deel van de N504 toestaan. De borden C8 zullen hiertoe verwijderd worden en vervangen door borden C9 met onderbord “uitgezonderd gemotoriseerd landbouwverkeer”.

D2 op en nabij kruisingen en op het (brom)fietspad Dorpsstraat

Op de N504 en de aansluitende wegen bij de nieuwe rotonde en bij het voorrangsplein zijn verkeersgeleiders geplaatst om de kruispunten herkenbaar te maken en het verkeer in veilige banen te geleiden. Dergelijke verkeersgeleiders zijn tevens geplaatst op de aansluitingen van het nieuwe (brom)fietspad met de Dorpsstraat. Om te voorkomen dat bestuurders in conflict komen met tegemoetkomend verkeer is het belangrijk dat zij de geleiders aan de rechterkant passeren. Dit wordt aangegeven door middel van borden D2.

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) moet voor de plaatsing en verwijdering van de borden A1, B6, C4, C8, D1, D2 en G12a een verkeersbesluit worden genomen. De doelstelling van dit verkeersbesluit is het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Advies politie

Over een verkeersbesluit moet, op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, overleg worden gepleegd met de korpschef van de Nationale politie. De daartoe gemachtigde verkeersadviseur van de politie Noord-Holland heeft op 11-02-2019 ingestemd met de maatregelen.

Afweging belangen

Uit onderzoeken is gebleken dat het voorrangsplein een goede verkeersdoorstroming geeft met weinig wachtrijen. Alle verkeersbewegingen blijven mogelijk en de oplossing kan worden gerealiseerd binnen de beschikbare ruimte. Het verwijderen van woningen of andere zeer ingrijpende maatregelen is niet nodig. Deze oplossing is modelmatig getoetst waarbij ruimschoots rekening is gehouden met groeiscenario’s. Hieruit blijkt dat dit ontwerp past binnen het provinciale beleid en voldoende robuust is voor de toekomst.

Het verlagen van de snelheid van 70 naar 50 km/u en het realiseren van (brom)fietspaden draagt bij aan het verbeteren van de veiligheid en de doorstroming. Met een lagere snelheid kan verkeer sneller anticiperen op verkeerssituaties en hebben verkeersdeelnemers meer tijd om (adequaat) op elkaar te reageren.

Voor wat betreft de veiligheid voor fietsers, het toestaan van landbouwverkeer en het wegvallen van de rechtstreekse verbinding Dorpsstraat/N504 wordt verwezen naar de uitleg bij ‘maatregelen’.

De voorgestelde maatregelen zullen leiden tot een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling. Dit dient de belangen van de weggebruiker. Gelet op vorenstaande verwachten wij niet dat door de maatregelen belangen onevenredig geschaad zullen worden.

Bevoegdheid

Het weggedeelte waar deze maatregel voor wordt getroffen, is in beheer bij de provincie Noord-Holland. Daarom zijn wij (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

BESLUIT

Gelet op het voorgaande besluiten wij:

 • 1.

  door verwijdering van borden A1 (70) en plaatsing van bord A1 (50) van bijlage 1 van het RVV 1990 een maximumsnelheid in te stellen van 50 km/u op de N504 tussen km 15,5 en de oostelijke grens van de bebouwde kom Wegenverkeerswet;

   

 • 2.

  door plaatsing van bord B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden op het wegdek, als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, de voorrang bij het tot rotonde omgebouwde kruispunt Oostelijke Randweg/N504 zodanig te regelen dat voorrang moet worden verleend aan bestuurders op de rijbaan van de rotonde;

   

 • 3.

  door plaatsing van borden D1 van bijlage 1 van het RVV 1990 de verplichte rijrichting aan te duiden op de hiervoor gemelde rotonde;

   

 • 4.

  door plaatsing van borden C4 (rechts) van bijlage 1 van het RVV 1990 op het middengedeelte van het voorrangsplein bij de kruispunten N504/ Voorburggracht/Dorpsstraat, bestuurders te verplichten de rijrichting te volgen die op het bord staat aangegeven;

   

 • 5.

  door verwijdering van borden C8 en het plaatsen van borden C9 met onderbord “uitgezonderd landbouwvoertuigen” van bijlage 1 van het RVV 1990, op de N504 tussen de kruispunten met de Westelijke Randweg en de Voorburggracht, de geslotenverklaring voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h, te wijzigen en gemotoriseerd landbouwverkeer toe te staan;

   

 • 6.

  door plaatsing van borden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de toeleidende wegen naar de rotonde, en ter hoogte van de (brom)fietspaden rondom het voorrangsplein, bestuurders te verplichten de rijrichting te volgen die op het bord staat aangegeven;

   

 • 7.

  door plaatsing van borden G12 van bijlage 1 van het RVV 1990 rondom het voorrangsplein bij de kruispunten N504/Voorburggracht/Dorpsstraat, het voor (brom)fietsers aangelegde pad aan te wijzen als verplicht (brom)fietspad;

   

 • 8.

  van dit besluit mededeling te doen in De Staatscourant.

Haarlem, 17 maart 2020,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

namens dezen,

F.C.D. Noordberger

Sectormanager Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur a.i

Rechtsmiddelen

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens van het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken, Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan. Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u –bij een spoedeisend belang- een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland.

Informatie

Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u bellen met de provincie Noord-Holland, servicepunt Wegen, telefoon: 0800-0200 600.