Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2020, 17619VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijke wegafzetting Stakenberg eenrichtingsweg west-oost

Logo Ede

registratienummer 2020031775660

Ede, 17-03-2020

 

 

Het college van burgemeester en wethouders:

 

 

overwegende dat:

 

de Stakenberg een weg is zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b van de Wegenverkeerswet 1994;

 

dit een openbare weg is die binnen de bebouwde kom van Ede ligt;

 

de weg in eigendom, beheer en onderhoud is bij de Gemeente Ede;

 

de weg een gebiedsontsluitingsweg is binnen de bebouwde kom met een 50 km/h regime.

 

 

overwegende dat,

 

er plannen zijn om aan de Stakenberg sociale huurwoningen te bouwen ter hoogte van winkelcentrum Parkweide;

 

het voor de bouw van deze woningen noodzakelijk is ruimte te reserveren voor bouwmaterialen en -machines;

 

er in de directe omgeving geen mogelijkheid is deze ruimte te realiseren zonder dat het verkeer hierdoor gehinderd wordt;

 

het voor fietsers van groot belang is dat de doorstroming door het park ten westen van het plangebied gewaarborgd blijft;

 

er hierdoor geen andere mogelijkheid is dan (een deel van) de stakenberg af te sluiten om deze ruimte te creeëren.

 

 

Overwegende dat,

 

er voldoende beschikbare ruimte gevonden kan worden voor bouwmaterialen en -machines bij het afzetten van slechts een deel van de Stakenberg;

 

de lengte van de afzetting ervoor zorgt dat het niet haalbaar is beide richtingen gebruik te laten maken van de weg doormiddel van bebording, omdat dit teveel conflicten op zou leveren en mogelijk bermrijden veroorzaakt;

 

een regeling doormiddel van een verkeerslicht star is en op deze locatie hoge kosten met zich mee zou brengen, vanwege de aansluiting van zijwegen;

 

het hierdoor noodzakelijk is de weg tijdelijk (volgens planning tot medio september 2020) in te richten als éénrichtingsweg.

 

 

Overwegende dat,

 

de locatie in het wegennetwerk en de ontsluiting op de N224 via de Lagewoud zorgen voor relatief weinig overlast van de maatregel;

 

de ontwikkelaar bij een eerder besluit met betrekking tot eenrichtingsverkeer van oost naar west op de hoogte gesteld is van het feit dat omliggende wegen mogelijk meer verkeer te verwerken zullen krijgen, bewoners hier mogelijk overlast van kunnen ervaren en het goed is deze hierover te informeren.

 

bewoners van de Sterrenbos vervolgens op dit besluit bezwaar hebben gemaakt, omdat de verkeersdruk op de Sterrenbos hierdoor te hoog zou worden, gezien het de enige ontsluitingsweg zou worden voor een deel van de wijk;

 

het verkeer uit dit deel van de wijk zich bij een eenrichtingsweg op de Stakenberg de wijk uit, kan verspreiden over de Sterrenbos en de Laan van Kernhem, bij het inrijden van de wijk;

 

hierdoor de verkeersdruk verspreid wordt over meerdere wegen;

 

dit voor de hulpdiensten niet direct tot bezwaren leidt, gezien zij bij spoed het eenrichtingsverkeer mogen negeren en de wijk zo bereikbaar blijft;

 

 

voorts overwegende dat,

 

om de verkeersveiligheid op de weg te verzekeren, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het instandhouden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, het noodzakelijk is om overeenkomstig bijgevoegde tekening tijdelijke verkeersmaatregelen in te stellen.

 

 

voorts overwegende dat:

 

overeenkomstig het gestelde in artikel 24 BABW is overleg gevoerd met de korpschef van politie, in deze diens gemandateerde, en deze positief heeft geadviseerd.

 

 

mede gelet op het bepaalde in:

 

hoofdstuk I artikel 2 en hoofdstuk II paragraaf 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

 

de paragrafen 6 en 7 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

besluit:

I. overeenkomstig bijgevoegde tekening de volgende verkeersmaatregel in te stellen:Het afsluiten van de westelijke richting van de weg voor alle verkeer, uitgezonderd (brom)fietsers, doormiddel van borden C02 en C03 in combinatie met OB54, conform bijgevoegde tekening, voor de periode waarin dit noodzakelijk is voor de bouw van de sociale huurwoningen aan de Stakenberg.Het plaatsen van wegafzettingen op de zuidelijke zijde van de weg, waarbij een breedte van 3,5 meter gewaarborgd blijft voor de periode waarin dit noodzakelijk is voor de bouw van de sociale huurwoningen aan de Stakenberg.

II. afschrift te zenden aan:

- de korpschef van politie Oost-Nederland;

- de brandweercommandant van Ede.

 

 

Burgemeester en wethouders,

 

Namens dezen,

 

Harriette Campen

 

Afdeling Beleid Infrastructuur & Milieu

 

 

Bijlage I: tekening

 

 

Mededelingen

 

Bezwaar- of beroepsclausule

 

Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met Peter Spruijt, (0318) 680 376, voor uitleg over het besluit. Bezwaar maakt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. U doet dit door het formulier bezwaarschrift indienen in te vullen op www.ede.nl/bezwaarmaken onder het tabblad aanvragen. U mag ook een brief sturen. Als u de brief stuurt, wilt u dan de volgende punten vermelden?

 

- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 

- de datum waarop u uw brief schrijft;

 

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 

- het zaaknummer of voeg een kopie van het besluit bij;

 

- uw handtekening.

 

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Na afloop van de bezwaarprocedure hoort u of het besluit wijzigt. Kunt u niet zo lang wachten? Dan kunt u de Rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening vragen. Als de rechtbank uw verzoek toewijst, dan worden de gevolgen van het besluit opgeschort. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.