Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckStaatscourant 2020, 1715Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Deken van Baarsstraat 23 te Budel’

Logo Cranendonck

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

In de raadsvergadering van 17 december 2019 is het bestemmingsplan ‘Deken van Baarsstrata 23 te Budel’ gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van 6 patiowoningen op de locatie van de voormalige garage aan de Deken van Baarsstraat 23 te Budel.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1706.BPBDL0036-VAS1). Tevens is een exemplaar in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen belanghebbenden gedurende zes weken (van 9 januari 2020 tot en met 19 februari 2020) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

 • 1.

  Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.

 • 2.

  Belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.

 • 3.

  Belanghebbenden, die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling zijn aangebracht.

   

In werking treding

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kan een belanghebbende die tijdig beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn van zes weken ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wanneer beroep is ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking op het moment dat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.