Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgStaatscourant 2020, 1687Ruimtelijke plannenVaststelling wijzigingsplan ‘Park Leeuwenberghlaan’

Logo Leidschendam-Voorburg

Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maakt bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Park Leeuwenberghlaan’ gewijzigd hebben vastgesteld op 17 december 2019, door toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan “Voorburg West / Park Leeuwenbergh”.

Plangebied

Het plangebied waar het wijzigingsplan op van toepassing is, ligt in het stedelijk gebied van Leidschendam, achter de percelen Park Leeuwenberghlaan 1 en 1a.

Inhoud van het wijzigingsplan

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Voorburg West / Park Leeuwenbergh is voor de planlocatie een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het realiseren van één grondgebonden woning.

Inzien vastgesteld wijzigingsplan

Het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt raadpleegbaar:

• op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het wijzigingsplan is: NL.IMRO.1916.Leeuwenberghlaan-VG01;

• op de gemeentelijke website www.leidschendam-voorburg.nl;

• een papieren versie ligt in het Servicecentrum (Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam)

Beroepstermijn

De beroepstermijn loopt van vrijdag, 10 januari 2020 tot en met donderdag, 20 februari 2020.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij het college hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij het college kenbaar te maken, kunnen gedurende de genoemde termijn schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde wijzigingsplan. Daarnaast kan iedereen beroep instellen tegen de wijzigingen die het college in het plan bij de vaststelling heeft aangebracht.

Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het wijzigingsplan niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op telefoonnummer (070) 426 44 26.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact opnemen met de heer D. van Berlo of een van de andere medewerkers van de afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling, vakgroep Ruimtelijke Plannen op telefoonnummer 14 070.

Leidschendam-Voorburg, 8 januari 2020