Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2020, 16833Overig

Kennisgeving startbeslissing en Notitie Reikwijdte en Detailniveau Wieringerhoek, Rijkswaterstaat

Van dinsdag 31 maart tot en met maandag 11 mei 2020 kunt u een zienswijze geven over de startbeslissing en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het project Wieringerhoek. Ook kunt u reageren op de opzet participatie. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

De publicatie van deze startbeslissing Wieringerhoek is de start voor de MIRT Verkenning, die ongeveer twee jaar gaat duren. Tijdens deze verkenning wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Het IJsselmeergebied is een bijzonder zoetwatergebied dat is ontstaan na de aanleg van de Afsluitdijk. De biodiversiteit is sterk afgenomen doordat natuurlijke zoet-zoutgradiënten, peildynamiek en erosie- en sedimentatieprocessen zijn verdwenen. Het IJsselmeer kan zijn diverse maatschappelijke functies in de toekomst alleen blijven waarmaken als het ecosysteem robuust genoeg is om de gevolgen van klimaatverandering en duurzaam gebruik veerkrachtig op te vangen. Dat vereist maatregelen: verspreid over het gehele gebied en zeker ook in de Wieringerhoek.

De zoetwatervoorraad in het IJsselmeer is essentieel voor drinkwatervoorziening, landbouw en natuur. De droge zomer van 2018 liet zien dat het steeds moeilijker wordt om de zoetwatervoorraad te beschermen tegen verzilting, mede als gevolg van klimaatverandering.

Startbeslissing

De startbeslissing laat zien waarom het project nuttig en noodzakelijk is. Ook wordt beschreven wat er nodig is om binnen ongeveer één à twee jaar zover te zijn dat de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de zogenoemde voorkeursbeslissing kunnen nemen: een goed onderbouwde keuze voor de beste oplossing, de juridische route voor het vervolgtraject en de financieringswijze.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De NRD beschrijft de onderzoeksaanpak van het milieueffectrapport. Zowel de vier te onderzoeken alternatieven als de beoordelingscriteria worden toegelicht.

Milieueffectrapport

De komende tijd wordt in kaart gebracht welke gevolgen het project heeft voor bijvoorbeeld natuur, bodem, water, landschap en cultuurhistorie. De resultaten van dit onderzoek worden gebundeld in een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport zorgt ervoor dat het milieubelang volwaardig kan meewegen wanneer de voorkeursbeslissing wordt genomen.

Participatiemogelijkheden

Er zijn diverse mogelijkheden om kennis te nemen van het project, om mee te denken, te reageren en om oplossingen aan te dragen. Dit staat beschreven in de opzet participatie.

Wat willen we graag van u weten?

Wij zijn met name geïnteresseerd in de beantwoording van de volgende vragen:

  • Worden de goede onderzoeksalternatieven onderzocht?

  • Zijn er nog extra mogelijke oplossingen die onderzoek verdienen?

  • Brengen we alle aspecten in beeld die belangrijk zijn?

Uw zienswijze is welkom

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via: www.platformparticipatie.nl/Wieringerhoek. (Let op: vanaf 31 maart 2020 kunt u een zienswijze indienen op dit project.)

Mondeling

Telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99.

Post

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie Participatie

o.v.v. Wieringerhoek

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Stukken bekijken

Alle documenten staan vanaf dinsdag 31 maart 2020 op www.platformparticipatie.nl/Wieringerhoek.

Op papier kunt u de stukken van dinsdag 31 maart tot en met maandag 11 mei 2020 tijdens reguliere openingstijden bekijken:

Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Zuiderwagenplein 2,

8224 AD Lelystad

Een papieren exemplaar van de documenten kunt u opvragen via e-mail: wieringerhoek@rws.nl.

Vervolg

Aan de commissie m.e.r. wordt advies gevraagd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De minister betrekt de zienswijzen en reacties bij de verdere besluitvorming. Als u een zienswijze heeft ingediend, dan wordt u over het vervolg verder geïnformeerd door de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Informatie

Meer informatie op: www.platformparticipatie.nl/wieringerhoek en www.rijkswaterstaat.nl/wieringerhoek.

Vragen over de procedure? Telefoon 070 456 89 99. Vragen over het project? E-mail: wieringerhoek@rws.nl.