Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2020, 16352Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 maart 2020, kenmerk 2020-0000026228, tot aanwijzing van Lloyd's Register Verification B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17012-1:2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen de aanvraag van Lloyd’s Register Verification B.V. te Rotterdam van 13 februari 2020;

Overwegende, dat de aanvraag van Lloyd’s Register Verification B.V. vergezeld gaat van accreditatiecertificaat nr. C644 voor accreditatienorm ISO/IEC 17021-1:2015 van de Raad voor Accreditatie betreffende de onderzoeken en procedures waarvoor zij verzoekt aangewezen en aangemeld te worden;

Gelet op artikel 7a, eerste lid, van de Warenwet, artikel 13 van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en artikel 11 van het Warenwetbesluit machines.

Besluit:

Artikel 1

In deze beschikking wordt verstaan onder:

a. wet:

Warenwet;

b. besluit:

Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en het Warenwetbesluit machines;

c. beschikking:

het besluit waarmee Lloyd’s Register Verification B.V. wordt aangewezen als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie;

d. EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie, richtlijn:

hetgeen het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en het Warenwetbesluit machines daaronder verstaan;

e. Lloyd’s Register Verification B.V..:

Lloyd’s Register Verification B.V., K.P. van der Mandelelaan 41A, 3062MB te Rotterdam, KvK-nummer 24247947, vestigingsnummer 000016405137.

Artikel 2

Lloyd’s Register Verification B.V. wordt aangewezen als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie die op het werkveld drukapparatuur bevoegd is tot het uitvoeren van de volgende taken:

Richtlijn 2014/68/EU

Pressure Equipment

Nr.

Product / Product

Group

Module / article

Conformity assessment

procedure

1

Pressure equipment and

assemblies

Conformity to type based on quality assurance of the

production process (module D)

Annex III, module D

2

Pressure equipment and

assemblies

Quality assurance of the production process (module D1)

Annex III, module D1

3

Pressure equipment and

assemblies

Conformity to type based on pressure equipment quality

assurance (module E)

Annex III, module E

4

Pressure equipment and

assemblies

Quality assurance of final pressure equipment inspection

and testing (module E1)

Annex III, module E1

5

Pressure equipment and

assemblies

Conformity based on full quality assurance(module H)

Annex III, module H

6

Pressure equipment and

assemblies

Conformity based on full quality assurance plus design

examination (module H1) in combination with registration

I338

Annex III, module H1

Artikel 3

Lloyd’s Register Verification B.V. wordt aangewezen als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie die op het werkveld machines bevoegd is tot het uitvoeren van de volgende taken:

Directive 2006/42/EC

Machinery

Nr.

Product / Product

Group

Module / article

Conformity assessment

procedure

1

Devices for the lifting

of persons or of persons

and goods involving a

hazard of falling from a

vertical height of

more than three metres.

Full quality assurance

Annex X

Artikel 4

  • 1. Indien de accreditatie voor het werkveld waarvoor de instantie is aangewezen, komt te vervallen, zal deze aanwijzing aldus worden geschorst, dat de instantie niet meer bevoegd is tot het uitvoeren van de desbetreffende werkzaamheden, maar wel verplicht is zorg te dragen voor de overdracht van de desbetreffende klantdossiers aan een door de klant te bepalen conformiteitsbeoordelingsinstantie waarmee hij een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel, indien op het desbetreffende werkveld geen andere conformiteitsbeoordelingsinstantie werkzaam is, aan de Minister op een door hem te bepalen wijze.

  • 2. Deze aanwijzing kan worden ingetrokken, indien de aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstantie niet meer voldoet aan de aanwijzingscriteria die zijn vermeld in artikel 7a, eerste lid, van de Warenwet, artikel 13 van het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 en artikel 11 van het Warenwetbesluit machines of haar taken beëindigt. Het voornemen tot intrekking wordt tijdig kenbaar gemaakt.

  • 3. Een aangewezen conformiteitsbeoordelingsinstantie die haar taken waarvoor zij is aangewezen beëindigt of waarvan de aanwijzing door tijdsverloop vervalt of waarvan de aanwijzing door Onze Minister wordt ingetrokken, draagt tijdig voorafgaand aan de beëindiging van de werkzaamheden respectievelijk de datum waarop de aanwijzing eindigt, haar dossiers over aan een andere certificerende instelling waarmee haar certificaathouders een overeenkomst zijn aangegaan. Indien er geen andere certificerende instelling is, draagt de certificerende instelling de dossiers tijdig over aan Onze Minister.

Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze beschikking vervalt met ingang van 1 februari 2024.

Den Haag, 13 maart 2020

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Namens deze, H.N. de Groot Directeur Toezicht