Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2020, 16099Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Balk - Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond,Gemeente De Fryske Marren, ter inzage (art. 3.8 Wro).

Logo De Fryske Marren

 

 

 

Met ingang van 19 maart 2020 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Balk -Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond’ , in het kader van de vaststellingsprocedure als bedoeld in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, voor iedereen ter inzage.

 

 

Plangebied

Ten noordoosten van Balk ligt een recreatiegebied aan de Lutsmond aansluitend op het Slotermeer. Aan de zuidzijde van de Luts ligt jachthaven en camping Lutsmond. Aan de westkant van de camping zijn volgens het huidige bestemmingsplan camperplaatsen toegestaan.

 

Doel

Het bestemmingsplan voorziet in een herontwikkeling van jachthaven en camping Lutsmond door onder meer de bouw van 20 recreatieve waterwoningen langs een nieuw te graven waterpartij, de bouw van twee vakantiewoningen aan de Luts, een beheerderswoningen ter hoogte van de (zuidelijke) entree, een receptiegebouw, de mogelijkheid van kleinschalige horeca activiteiten (koffiecorner, kleine etenswaren). Het westelijk deel van het plangebied wordt beschikbaar gesteld voor natuurontwikkeling.

 

Waar ter inzage

 

Het ontwerpbestemmingsplan met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

• het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

• het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

Daarnaast is informatie over het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het planidentificatie nummer voor het ontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.1940.BPBLK19JHLUTSMOND-ON01.

 

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze hierover indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

• Schriftelijk. Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

– ontwerpbestemmingsplan Balk – Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond;

– waarom u een zienswijze indient

– de datum

– uw naam en adres

– uw handtekening

• Mondeling. U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan , waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.

 

Joure, 18 maart 2020

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren.