Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
IJsselsteinStaatscourant 2020, 15787Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Noord IJsseldijk 16A-B en 26AA’

Logo IJsselstein

Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan met ingang van donderdag 19 maart 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Ontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Noord IJsseldijk 16A-B en 26AA’ voorziet in een planologische regeling voor het perceel aan de Noord IJsseldijk 26AA en het perceel tussen Noord IJsseldijk 16A en 16B. Initiatiefnemer is voornemens gebruik te maken van de Ruimte voor ruimte-regeling en alle voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Noord IJsseldijk 26AA te slopen en een nieuwe woning tussen de percelen Noord IJsseldijk 16A en 16B te realiseren. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk door het wijzigen van de bestemming “Agrarisch” naar “Wonen”. De functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ en het bouwvlak ter plaatse van de te slopen bedrijfsbebouwing worden daarbij ook verwijderd van de verbeelding.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit

Op basis van de Wet milieubeheer in samenhang met het Besluit milieueffectrapportage dient voor bepaalde besluiten, vanwege een aantal categorieën van ontwikkelingen, een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden om na te gaan of een milieueffectrapport vereist is. In het m.e.r.-beoordelingsbesluit ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Noord IJsseldijk 16A-B en 26AA’ is bepaald dat er geen MER nodig is. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit m.e.r.-beoordelingsbesluit beschouwd als een voorbereidingshandeling, waartegen geen bezwaar of beroep open staat, tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Voor zienswijzen op het planvoornemen wordt verwezen naar de procedure van het ontwerp bestemmingsplan.

Zienswijzen

Met ingang van donderdag 19 maart 2020 ligt het ontwerp bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende 6 weken (tot en met 29 april 2020) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Overtoom 1 te IJsselstein (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0353.2017Nijdijknaast16-ON01).

Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen (niet per e-mail) kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Noord IJsseldijk 16A-B en 26AA’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw A. Vrij van de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 022 50 00.

Vervolg

Na afloop van de termijn zullen de zienswijzen worden samengevat en gezamenlijk beantwoord in een nota. Deze zal, na bestuurlijke instemming toegezonden worden aan de indieners van een zienswijze. Daarna zal er een besluit worden genomen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Aansluitend zal dit besluit en het bestemmingsplan opnieuw voor een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd. Daarop kan gereageerd worden met een beroepschrift.