Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
IJsselsteinStaatscourant 2020, 15779Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘partiële herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied, Achtersloot 122’

Logo IJsselstein

Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan met ingang van donderdag 19 maart 2020 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening).

Ontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘partiële herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied, Achtersloot 122’ voorziet in een planologische regeling voor het perceel aan de Achtersloot 122, waarbij de voormalige boerderij een woonbestemming krijgt en de achterliggende huisstal wordt omgebouwd tot woning. Ook wordt een paardenbak mogelijk gemaakt.

Zienswijzen

Met ingang van donderdag 19 maart 2020 ligt het ontwerp bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende 6 weken (tot en met 29 april 2020) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Overtoom 1 te IJsselstein (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0353.Achtersloot122-ON01).

Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen (niet per e-mail) kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘partiële herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied, Achtersloot 122’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw A. Vrij van de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 022 50 00.

Vervolg

Na afloop van de termijn zullen de zienswijzen worden samengevat en gezamenlijk beantwoord in een nota. Deze zal, na bestuurlijke instemming toegezonden worden aan de indieners van een zienswijze. Daarna zal er een besluit worden genomen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Aansluitend zal dit besluit en het bestemmingsplan opnieuw voor een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd. Daarop kan gereageerd worden met een beroepschrift.